Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів на засадах міждисциплінарних зв’язків

Основний зміст статті

Ксенія Олександрівна Морозова
Наталя Іванівна Зеленкова

Анотація

Морозова К. О., Зеленкова Н. І. Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів на засадах міждисциплінарних зв’язків.


У статті проаналізовано поняття «міждисциплінарність». Розкрито особливості встановлення та дотримання міждисциплінарних зв’язків у контексті розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін; розкрито можливі шляхи реалізації міждисциплінарних зв’язків у
форматі змішаного навчання.

Деталі статті

Як цитувати
Морозова, К., & Зеленкова, Н. (2019). Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів на засадах міждисциплінарних зв’язків. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 68-72. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2498
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографії авторів

Ксенія Олександрівна Морозова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

здобувачка

Наталя Іванівна Зеленкова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Вітвицька С. С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. пед. наук; спец.
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С. С. Вітвицька. – Житомир, 2011. – 40 с.
2. Выготский Л. С. Психологические основы творческой деятельности // Свободное развитие личности школьника: Философские и психолого-педагогические основы образования / сост. В. И. Аксенова, Р. Г. Карандашова. – Ставрополь : СКИПКРО, 2000. – 225 с.
3. Волкова Н. П. Педагогіка: [навч. посіб.] / Н. П. Волкова – [3-тє вид., стер.]. – Київ : Академвидав, 2009. – 616 с.
4. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – Рівне, 2003. – 185 c.
4. Краснова Т. И. Смешанное обучение как новая форма организации языкового образования в неязыковом вузе [Електронний ресурс] / Т. И. Краснова – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/smeshannoe-obuchenie-kak-novaya-forma-organizatsii-yazykovogo-obrazovaniya-v-neyazykovom-vuze.
5. Третько В. В. Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх магістрів міжнародних відносин [Електронний ресурс] / В. В. Третько // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2013. – Вип. 6. – С. 94–102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/OD_2013_6_13.pdf
6. Третько В. В. Особливості організації навчання за магістерськими програмами з міжнародних відносин у Великій Британії [Електронний ресурс] / В. В. Третько // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – No 4. – С. 234–242. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pippo_2013_4_25.pdf
7. Ульянова О. В. Междисциплинарность как основопологающий принцип формирования профессиональной компетентности студентов технических вузов [Електронний ресурс] / О. В. Ульянова // Современное образование в России и зарубежом. – 2012. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/mezhdistsiplinarnost-kak-snovopolagayuschiy-printsip-formirovaniya-professionalnoy-kompetentnosti-studentov-tehnicheskih-vuzov
8. Ушинский К. Д. Избранные педагогические произведения / К. Д. Ушинский. – Москва : Просвещение, 1968. – 558 с.
9. Heinze A. Reflections On The Use Of Blended Learning [Electronic resource] / Aleksej Heinze, Chris Procter // Education in a Changing Environment. 13th-14th September 2004. – University of Salford, Salford, Education Development Unit. – 2004. – 11 p. – Mode of access : http: //www.ece.salford.ac.uk/proeedings/papers/ah_04.rtf.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.