Побудова системи змісту навчання математики у профільній школі з позицій професійної спрямованості навчання

Основний зміст статті

Ніна Анатоліївна Тарасенкова
Ірина Василівна Лов’янова

Анотація

Тарасенкова Н. А., Лов’янова І. В. Побудова системи змісту навчання математики у профільній школі з позицій професійної спрямованості навчання.


У статті проаналізовано трактування поняття «зміст освіти», загальнотеоретичні підходи до структурування змісту шкільної освіти, вивчено принципи відбору змісту. На
основі аналізу визначено фактори впливу на формування змісту шкільної математики і схарактеризовано компоненти змісту професійно спрямованого навчання математики.

Деталі статті

Як цитувати
Тарасенкова, Н., & Лов’янова, І. (2015). Побудова системи змісту навчання математики у профільній школі з позицій професійної спрямованості навчання. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 119-123. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2511
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографії авторів

Ніна Анатоліївна Тарасенкова, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор

Ірина Василівна Лов’янова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Бурда М. Гуманістична орієнтація змісту підручників з математики / Михайло Бурда // Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання
освітнього середовища: [збірник укладено за матер. міжнародної науково-практичної конференції] / кол. авт. – Полтава : АСМІ, 2004. – С. 55–58.
2. Бурда М. І. Зміст шкільної математичної освіти як предмет методичного дослідження / М. І. Бурда // Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованість на розвиток особистості: [збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції]. – Полтава : АСМІ, 2003. – С. 15–16.
3. Гончаренко С. У. Методика як наука / С. У. Гончаренко. – Хмельницький : Вид-во ХГПК, 2000. – 30 с.
4. Дидактика современной школы: [пособие для учителей] / Б. С. Кобзарь, Г. Ф. Кумарина, Ю. А. Кусый и др.; под ред. В. А. Онищука. – Київ : Рад. шк., 1987. – 351 с.
5. Краевский В. В. Проблемы научного обоснования обучения / В. В. Краевский. – Москва : Педагогика, 1977. – 264 с.
6. Леднев В. С. Содержание образования / В. С. Леднев. – Москва : Высшая школа, 1989. – 360 с.
7. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад / ред. кол. М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – 2003. – 528 с.
8. Ситаров В. А. Дидактика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. А. Ситаров; под ред. В. И. Сластенина. – Москва : Издательский центр «Академия», 2002. –
368 с.
9. Скаткин М. Н. Содержание общего среднего образования : Проблемы и перспективы / М. Н. Скаткин, В. В. Краевский. – Москва : Знание, 1981. – 96 с.
10. Хуторской А. В. Современная дидактика : [ученик для вузов] / Андрей Викторович Хуторской. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 544 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.