Методологічний аспект формування професійно-педагогічної готовності до навчання учнів основам здоров’я

Основний зміст статті

Лариса Миколаївна Семенець

Анотація

Семенець Л. М. Методологічний аспект формування професійно-педагогічної готовності до навчання учнів основам здоров’я.


У роботі з позицій діяльнісного, системного, комплексного, особистісно зорієнтованого, антропологічного, культурологічного, акмеологічного та компетентнісного
підходів проаналізовано особливості формування професійної готовності майбутніх учителів до навчання учнів основам здоров’я.

Деталі статті

Як цитувати
Семенець, Л. (2015). Методологічний аспект формування професійно-педагогічної готовності до навчання учнів основам здоров’я. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 136-141. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2514
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

Лариса Миколаївна Семенець, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – Москва : Эксмо, 2006. – 1135 с.
2. Зязюн І. А. Культура в контексті політики та освіти / І. А. Зязюн // Мистецтво та освіта. – 1998. – No 2. – С. 2–8.
3. Князева Е. Н. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1992. – No 2. – С. 3–20.
4. Кушнір В. А. Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного процесу вищої школи : дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : 13.00.04 / Кушнір Василь Андрійович. – Кіровоград, 2003. – 491 с.
5. Максимова В. Н. Акмеология: новое качество образования: [книга для педагога] / В. Н. Максимова. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. – 99 с.
6. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : [навч. посіб.] / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко та ін. [ за ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника]. – Київ : Вища школа, 2003. – 323 с.
7. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб.] / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.]; за ред. З. Н. Курлянд. – [3-тє вид., перероб. і доп.] – Київ : Знання, 2007. – 495 с.
8. Роджерс К. Несколько важных открытий / К. Роджерс // Вестник МГУ. – Серия 14. Психология. – 1990. – No 2. – С. 58–65.
9. Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии / С. Л. Рубинштейн. – Москва : АН СССР, 1959. – 354 с.
10. Свириденко А. Ю. Становлення і розвиток основ безпеки життєдіяльності людини як навчальної дисципліни у контексті сучасної вітчизняної освіти / А. Ю. Свириденко //
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Ідеї К. Д. Ушинського в сучасній педагогіці» (м. Київ, 2014 р.). – С. 112–117.
11. Семенець Л. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей у старшокласників: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Семенець Лариса Миколаївна. – Житомир, 2013. –247 с.
12. Старіш О. Г. Системологія: [підручник] / Олександр Григорович Старіш. – Київ : ЦНЛ, 2005. – 232 с.
13. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина. – М. : МГУ, 1975. – 343 с.
14. Штофф В. А. Моделирование и философия : [монография] / Виктор Александрович Штофф. – Москва - Ленинград : Наука, 1966. – 303 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.