Принципи навчання української мови як іноземної: теоретичні проблеми

Основний зміст статті

Ірина Анатоліївна Дирда

Анотація

Дирда І. А. Принципи навчання української мови як іноземної: теоретичні проблеми.


У статті розкривається сутність поняття «принцип навчання», аналізуються погляди українських і зарубіжних науковців стосовно різних принципів навчання мови. Виокремлено загальнодидактичні та лінгводидактичні принципи навчання української мови як іноземної. Ключові слова: принципи навчання, українська мова як іноземна, принципи навчання української мови як іноземної, загальнодидактичні та лінгводидактичні принципи навчання.

Деталі статті

Як цитувати
Дирда, І. (2015). Принципи навчання української мови як іноземної: теоретичні проблеми. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 146-151. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2516
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Ірина Анатоліївна Дирда, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

здобувачка

Посилання

1. Бакум З. П. Принципи навчання фонетики української мови // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : [зб. наук. праць]. –
Вип. 3 / [заг. ред. Ж. В. Колоїз]. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 131–138.
2. Бакум З. П. Українська мова як іноземна : Лінгводидактичні проблеми / З. П. Бакум // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету :
[зб. наук. праць]. – Вип. 5 / [заг. ред. Ж. В. Колоїз]. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – С. 226–232.
3. Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку / Григорий Осипович Винокур. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 492 с.
4. Дороз В. Ф. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у 5–6 класах шкіл з російською мовою навчання: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 / Дороз Вікторія Федорівна. – Бердянськ, 2005. – 270 с.
5. Костомаров В. Г. Методика преподавания русского языка как иностранного / В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова. – Москва : Русский язик, 1990. – 269 с.
6. Ушакова Н. І. Концепція мовної підготовки іноземців у ВНЗ України / Н. І. Ушакова, В. В. Дубичинський, О. М. Тростинська // Викладання мов у вищих навчальних закладах
освіти. Міжпредметні зв’язки : [зб. наук. праць]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 19. – С. 136–146.
7. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: [учебное пособие для вузов] / Анатолий Николаевич Щукин. – Москва : Высшая школа, 2003. – 334 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.