Формування дослідницької компетентності магістрантів-філологів засобами дискурсу

Основний зміст статті

Алла Василівна Нікітіна

Анотація

Нікітіна А. В. Формування дослідницької компетентності магістрантів-філологів засобами дискурсу.


У статті визначено наукові засади формування дослідницької компетентності магістрантів-філологів – майбутніх викладачів української мови і літератури, дослідників
української філології, зокрема уточнено поняття «дослідницька компетентність магістранта-філолога»; проаналізовано часткові положення методології педагогічного дискурсу та визначено їх роль як засобу формування дослідницької компетентності магістрантів-філологів.

Деталі статті

Як цитувати
Нікітіна, А. (2015). Формування дослідницької компетентності магістрантів-філологів засобами дискурсу. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 195-201. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2530
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Алла Василівна Нікітіна, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

доктор педагогічних наук

Посилання

1 . Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Флорій Сергійович Бацевич. – Київ : Вид. центр «Академія», 2004. – 344 с.
2. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : [монографія] / Л. Р. Безугла, Є. В. Бондаренко, П. М. Донець та ін. ; під заг. ред. І. С. Шевченко. – Харків : Константа, 2005. – 356 с.
3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2003. – 273 с.
4. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін. ; за ред. З. Н. Курлянд. – [2-ге вид., переробл. і доп.]. – Київ : Знання, 2005. – 399 с.
5. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : [монографія] / Катерина Серажим ; за ред. В. Різуна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2002. – 392 с.
6. Словник-довідник з української лінгводидактики : [навч. посіб.] / за ред. М. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2015. – 320 с.
7. Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність / В. В. Химинець. – Ужгород : ЗІППО, 2007. – 364 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.