Проблеми викладання фізичного виховання в контексті розвитку саморегуляції в учнів і студентів

Основний зміст статті

Світлана Василівна Переверзєва

Анотація

Переверзєва С. В. Проблеми викладання фізичного виховання в контексті розвитку саморегуляції в учнів і студентів


У статті обґрунтовано цільовий напрям розвитку фізичного виховання орієнтованого на педагогічний процес, який полягає у втіленні ефективних ідей, форм навчального змісту діяльності викладача у пріоритеті особистісно pорієнтованого виховання учнів і студентів. Аналізується система навчальної діяльності із застосуванням концептуальних
положень і принципів.

Деталі статті

Як цитувати
Переверзєва, С. (2015). Проблеми викладання фізичного виховання в контексті розвитку саморегуляції в учнів і студентів. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 201-207. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2531
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Світлана Василівна Переверзєва, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

здобувачка

Посилання

1. Бех И. Психологические основы нравственного развития личности : дисс. на соискание ученой степени доктора псих. наук : 19.00.07 / Бех Иван Дмитриевич. – Киев,1992. – 320 с.
2. Бех В. П. Болонський процес : тенденції, проблеми, перспективи / В. П. Бех, Ю. Л. Маліновський. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 221 с.
3. Зайцев Г. К. Потребностно-мотивационная сфера физического воспитания студентов / Г. К. Зайцев // Теория и практика физической культуры. – 1997. – No 7. – С. 21–24.
4. Ковальчук Г. Я. Використання особистісно орієнтованих технологій навчання на заняттях з біохімії як засіб підвищення якості підготовки фахівців з фізичного виховання та фізичної реабілітації / Г. Я. Ковальчук // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи / за заг.ред. М. Лук’янченка, Ю. Шкребтія, Е. Боляха, А. Матвєєва. – Дрогобич : КОЛО, 2005. – 624 с.
5. Леко Б. Державні тести з фізичної підготовленості : у чому суть проблеми? / Богдан Леко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту :
[зб. наук. пр. за ред. С. С. Єрмакова]. – Харків : ХХПІ, 2003. – No 17. – С. 91–101.
6. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – Київ : Просвіта, 2000. – 368 с.
7. Освітні технології: [навч.-метод. посіб.] / за заг. ред. О. М. Пєхоти. – Київ : А.С.К., 2002. – 255 с.
8. Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. – Минск : Харвест, 1998. – 800 с.
9. Теория и методика физического воспитания / под редакцией Т. Ю. Круцевич. – Київ : Олимпийская литература, 2003. – Том 2. – 392 c.
10. Царик А. В. О культуре физической и духовной / А. В. Царик // Физкультура и спорт. – 1989. – No 1. – С. 3–96.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.