Інтелектуальна активність як основа інноваційної активності

Основний зміст статті

Галина Анатоліївна Уткіна

Анотація

Уткіна Г. А. Інтелектуальна активність як основа інноваційної активності.


У статті обґрунтовано зв’язок між людським фактором та виробничим фактором управління знаннями, тобто між інтелектуальною активністю та інноваційною. Визначено
три впорядковані компоненти навчального процесу та їх взаємодію: джерело знань; джерело поглинання знань (студент); практичне відтворення знань. Обґрунтовано синергетичне походження знань організації.

Деталі статті

Як цитувати
Уткіна, Г. (2015). Інтелектуальна активність як основа інноваційної активності. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 230-235. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2537
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Галина Анатоліївна Уткіна, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Балашов А. И. Инновационная активность российских предприятий: проблемы измерения и условия роста / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. – Санкт-
Петербург : Изд-во СПбГПУ, 2010. – 205 с.
2. Баранова И. В. Методические подходы к оценке инновационной активности и инновационного потенциала вуза [Электронный ресурс] / И. В. Баранова. – Режим доступа : htip://novinkor.com/ bibliotekainnoworld/71-innoactive.himl
3. Баранчеев В. П. Управление инновациями: [учебн.] / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. [5-е изд.] – Москва : ИД Юрайт, 2011. – 711 с.
4. Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству / Д. Б. Богоявленская. – Москва : Знание, 1981. – 96 с.
5. Валеева Е. О. Роль инновационной активности в осуществлении инновационной деятельности туристской фирмы / Е. О. Валеева // Актуальные проблемы экономики и новые
технологии преподавания (Смирновские чтения) материалы ІV Междунар. научн.-практ. конф., 16–18 апр. 2005 г. – Санкт-Петербург : Изд-во Международного банковского
института, 2005. – С. 25–31.
6. Википедия – свободная общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия [Электронный ресурс].
7. Гильярди Ю. А. Управление инновационной деятельностью предпринимательских структур в рыночной среде : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук : спец. 08.00.04 «Економика и управление предприятиями» / Ю. А. Гильярди. – Великий Новгород, 2009. – 24 с.
8. Закон України «Про вищу освіту» No 1556-VII // Голос України. – 2014. – No 148.
9. Зорин В. Е. Евразийская мудрость от А до Я: толковый словарь [Электронный ресурс] / В. Е. Зорин. – Режим доступа : http: //www.terme.ru /dictionary/470
10. Касьян 3. Е. Аналіз та формування складових інноваційної активності підприємств легкої промисловості / 3. Е. Касьян // Вісник КНУТД. – 2012. – No 2. – С. 168–172.
11. Князева Е. Н. Основные принципы синергетического мировозрения / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – Режим доступа : http://spkurdyumov.ru/philosophy/osnovnye-principy-sinergeticheskogo-mirovozreniya
12. Мельников О. Н. Инновационная активность как фактор повышения конкуренто-способности предприятия / О. Н. Мельников, В. Н. Шувалов // Российское предпринимательство. – 2005. – No 9 (69). – С. 100–104.
13. Економічна енциклопедія: у 3 т. / С. В. Мочерний, Б. Г. Гаврилишин, О. А. Устенко. – Київ : Академія, 2002. – Т. 3. – 952 с.
14. Нечепуренко М. Н. Организационно-экономический механизм управления устойчивым развитием предприятия на основе инновационной активности: автореф. дисс. на соискание ученой степени докт. экон. наук : спец. 08.00.04 «Економика и управление предприятиями» / М. Н. Нечепуренко. – Москва, 2007. – 41 с.
15. Никитина О. В. Методы оценки инновационной активности промышленных предприятий : автореф. на соискание ученой степени дисс. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Розвитие продуктивных сил и региональная экономика» / О. В. Никитина. – Санкт-Петербург, 2007. – 24 с.
16. Словарь инновационных терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: infosystems.ru/ library/slovar_ais_l2l8/slovar_innovaci_l222.html.
17. Тарасенко І. О. Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління / І. О. Тарасенко, О. М. Королько, К. С. Белявська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – No 9 (99). – С. 133–141.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.