Побудова моделі три-суб’єктних відносин в освітньому процесі ВНЗ

Основний зміст статті

Наталія Вікторівна Шульга

Анотація

Шульга Н. В. Побудова моделі три-суб’єктних відносин в освітньому процесі ВНЗ.


У статті побудовано модель три-суб’єктних відносин в освітньому процесі та охарактеризовано її складники: суб’єкта, що навчає, суб’єкта, що навчається та суб’єкта, що
визначає інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище (ІКПС). Як основні складники характеристик суб’єкта, який навчає та суб’єкта, який навчається виокремлено
операційний, світоглядний та рефлексивний компоненти. Структуру ІКПС охарактеризовано за принципами побудови, особливостями організації та формами взаємодії елементів.

Деталі статті

Як цитувати
Шульга, Н. (2015). Побудова моделі три-суб’єктних відносин в освітньому процесі ВНЗ. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 236-242. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2538
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Наталія Вікторівна Шульга, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

докторант

Посилання

1. Белошицкий А. В. Становление субъектности студентов в образовательном процессе вуза / А. В. Белошицкий, И. Ф. Бережная // Педагогика - 2006. – No 5. – С. 60–61.
2. Васильев П. В. К вопросу о субъектах и объектах педагогического процесса / П. В. Васильев // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2013. – No 2. – С. 19–26.
3. Дєніжна С. О. Рефлексія у контексті розвитку інноваційної культури педагога / С. О. Дєніжна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 143. – С. 83–90.
4. Линник Е. О. Сущностная характеристика понятия «субъект-субъектное взаимодействие»: психолого-педагогический аспект / Е. О. Линник // Инновационные образовательные технологии. - 2013. – No 4 (36). – С. 48–54.
5. Мачуліна І. І. Викладач вищої школи в умовах модернізації освіти: побудова теоретичної моделі / І. І. Мачуліна // Преподаватель как субъект и объект образовательного процесса. Век ХХІ : [материалы Международной науч.-практ. конф., Харьков, 1 февр. 2012 г.] : в 2 ч. – Харьков : Изд-во НУА. – 2012. – Ч. 2. – С. 23–29.
6. Мушинская О. В. Психологические особенности личности в структуре педагогических способностей преподавателя / О. В. Мушинская // Преподаватель как субъект и объект
образовательного процесса. Век ХХІ : [материалы Международной науч.-практ. конф., Харьков, 1 февр. 2012 г.] : в 2 ч. – Харьков : Изд-во НУА. – 2012. – Ч. 2. – С. 35–43.
7. Онищенко І. Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у моделі трисуб’єктних відносин / Ірина Онищенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2013. – Вип. 47. – С. 31–37.
8. Петухова Л. Є. Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів : дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : 13.00.04 / Петухова Л. Є. – Херсон, 2009. – 564 с.
9. Попов А. Открытое образование: философия и технологии / Александр Попов. – Москва : УРСС, 2013. – 256 с.
10. Слободчиков В. И. Психологические условия введения студентов в профессию педагога / В. И. Слободчиков, Н. А. Исаева // Вопросы психологии. - 1996. – No 4. – С. 72–80.
11. Співаковський О. В. До оцінювання взаємодії у моделі «Викладач – студент – середовище» / О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, Н. А. Воропай // Наука і освіта. – 2011. – No 4/С. – С. 401–405.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.