Інновації в методології методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи

Основний зміст статті

Анатолій Кузьмінський
Ніна Тарасенкова
Ірина Акуленко

Анотація

Кузьмінський А. І., Тарасенкова Н. А., Акуленко І. А. Інновації в методології методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи.


У статті обґрунтовано необхідність звернення до методології діатропічного підходу, схарактеризовано сутність діатропічних процедур і проілюстровано їх утілення в конструюванні змісту методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи.

Деталі статті

Як цитувати
Кузьмінський, А., Тарасенкова, Н., & Акуленко, І. (2014). Інновації в методології методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 3-9. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2943
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Акуленко І. А. Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя математики профільної школи (теоретичний аспект) : [монографія] / І. А. Акуленко. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2013. – 460 с.
2. Кузьмінський А. І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики : [монографія] / А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 320 с.
3. Макарченко М. Г. Модель контекстного обучения будущих учителей математики в процессе их методической подготовки : дисс. ... д–ра пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика
обучения и воспитания (математика)» / Михаил Геннадиевич Макарченко; РГПУ им. А. И. Герцена. – СПб., 2009. – 402 с.
4. Малова И. Е. Непрерывная методическая подготовка учителя математики: автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Ирина Евгеньевна Малова. – Ярославль : ЯГПУ им. К. Д.Ушинского, 2007. – 42 с.
5. Морева О. В. Теоретические основы педагогического проектирования : монография / О. В. Морева; отв. ред. К. Н. Верховцев ; ТВВИКУ МО РФ. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2006. – 270 с.
6. Моторіна В. Г. Професійна компетентність учителя математики профільної школи: [навч. посіб. для студ. природничо-матем. спец-тей пед. ВНЗ] / В. Г. Моторіна. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – 268 с.
7. Раков С. А. Формування математичнихкомпетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» / Сергій Анатолійович Раков; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Х., 2005. – 44 с.
8. Семенець С. П. Методика навчання математики (підготовлено на основі концепції розвивальної освіти) : [навч. посібник] / С. П. Семенець. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 536 с.
9. Скафа Е. Средства формирования методической компетентности будущего учителя в системе эвристического обучения математике / Е. Скафа // Mathematics and Informatics /journal of educationresearch. – Vol. 56. – Number 3. – Sofia, 2013. – C. 211–223.
10. Скворцова С. О. Динамічна модель формування методичних компетенцій у майбутніх учителів / С. О. Скворцова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 17 (70). – С. 177–183.
11. Стефанова Н. Л. Теоретические основы развития системы методической подготовки учителя математики в педагогическом вузе : дисс. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 «Теория и
методика обучения и воспитания (математика)» / Наталия Леонидовна Стефанова. – СПб., 1996. – 366 с.
12. Тарасенкова Н. А. До проблеми формування методичних компетентностей майбутнього вчителя математики профільної школи / Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко // Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХ століття : зб. наук. пр. – Черкаси, 2011. – С. 273–279.
13. Чайковский Ю. В. Диатропика, эволюция и систематика: к юбилею Мейена : сб. ст. с приложением полного списка трудов С. В. Мейена, составленного И. А. Игнатьевым / Ю. В. Чайковский. – М. : Тов-во науч. изд. КМК, 2010. – 407 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.