Театральна педагогіка як засіб формування емоційної культури майбутнього вчителя початкової школи

Основний зміст статті

Ніна Білоконна

Анотація

Білоконна Н. І. Театральна педагогіка як засіб формування емоційної культури майбутнього вчителя початкової школи.


У статті розглянуто окремі аспекти використання театральної педагогіки у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів. Визначено, що профпідготовка позитивно впливає на мотивацію навчальної діяльності студентів, а також на емоційну сферу майбутнього фахівця і є важливим засобом формування емоційної культури педагога. Емоційний чинник підвищує ефективність творчої самореалізації майбутнього вчителя початкової школи в навчальному процесі університету.

Деталі статті

Як цитувати
Білоконна, Н. (2014). Театральна педагогіка як засіб формування емоційної культури майбутнього вчителя початкової школи. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 20-27. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2947
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В. Ц. Абрамян. – К. : Лібра, 1996. – 224 с.
2. Барахтян Н. Н. Формирование у студентов профессиональных артистических умений как компонент педагогического мастерства: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 – «Теория и методика педагогики». – К., 1993. – 177 с.
3. Булатова О. С. Педагогический артистизм: учеб. пособ. [для студ.] / О. С. Булатова. – М. : Академия, 2001. – 241 с.
4. Єлісовенко Ю. П. Практичне опанування мистецьких основ риторики засобами театральної педагогіки / Ю. П. Єлісовенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – No 4. – С. 20–27.
5. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії: [навч. посіб.] / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : Освіта, 1997. – 302 с.
6. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 140 с.
7. Капская А. И. Формирование готовности студентов педагогического вуза к исполнительско-речевой деятельности в системе профессиональной подготовки: дис. ... докт. пед. наук. – К., 1989. – 405 с.
8. Кондрашова Л. В. Основы дидактики высшей школы / Лидия Валентиновна Кондрашова. – Херсон : ХНТУ, 2011. – 326 с.
9. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя / Ю. Л. Львова. – М. : Просвещение, 1992. – 224 с.
10. Педагогічна майстерність : [підручник] / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.
11. Поташник М. М. Как развивать педагогическое творчество? / М. М. Поташник. – М. : Знание, 1987. – 197 с.
12. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти / Олександра Яківна Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с.
13. Сластёнин В. А. Педагогика : инновационная деятельность / Виталий Александрович Сластёнин. – М. : Педагогика, 1997. – 342 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.