Шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з ІКТ

Основний зміст статті

Леся Дзюба

Анотація

Дзюба Л. Г. Шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з ІКТ.


У статті проаналізовано зміст підготовки майбутніх учителів початкових класів у напрямку ознайомлення учнів з ІКТ. Розглянуто основні теоретично-методичні аспекти такої підготовки та висвітлено можливі шляхи підготовки вчителя початкової школи в умовах інформатизації сучасного суспільства. Автором запропоновано напрямки підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі ознайомлення учнів з ІКТ та схарактеризовано особливості їх реалізації в системі початкової освіти.

Деталі статті

Як цитувати
Дзюба, Л. (2014). Шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з ІКТ. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 31-36. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2949
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Гуревич Р. С. Удосконалення підготовки вчителя у світлі вимог постіндустріального суспільства: проблеми і перспективи / Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць // Управління соціальними системами. – Харків, 2001. – No 4. – С. 20–26.
2. Коломієць А. М. Можливості новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів / А. М. Коломієць // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Випуск 5. – 2002. – С. 173–181.
3. Андрусич О. Комп’ютерна підтримка курсу «Сходинки до інформатики»: зроблено перший крок / О. Андрусич // Початкова школа. – 2006. – No 7. – С. 41–43.
4. Босова Л. Комбинированные уроки информатики / Л. Босова // Информатика и образование. – 2000. – No 3. – С. 85–93.
5. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average
6. Кивлюк О. Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики інформатики в початковій школі / О. Кивлюк // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – No 6. – С. 69–72.
7. Снігур О. М. Засоби інформаційних технологій у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи: Спецкурс / О. М. Снігур. – К. : «ЗАТ НЕВТЕС», 2004. – 59 с.
8. Яшанов С. М. Формування у майбутніх учителів умінь і навичок самостійної навчальної роботи у процесі використання нових інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / С. М. Яшанов. – К., 2003. – 20 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.