Дидактичні умови розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін

Основний зміст статті

Наталія Зеленкова

Анотація

Зеленкова Н. І., Морозова К. О. Дидактичні умови розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін


У статті проаналізовано напрацювання учених-науковців стосовно проблеми впливу на інформаційно-комунікаційні компетентності майбутніх фахівців, обґрунтовано основні дидактичні умови розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін.

Деталі статті

Як цитувати
Зеленкова, Н. (2014). Дидактичні умови розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 36-41. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2950
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Астанин С. В. Компьютерные образовательные технологии: [учеб. пособ.] / С. В. Астанин. – Таганрог : ИЦ Таганрог. гос. пед. ин-та, 2009. – 192 с.
2. Байраківський А. І. Особливості самостійної роботи студентів в умовах запровадження комп’ютерних технологій у навчальному процесі / А. І. Байраківський, Н. І. Бойко // Болонський процес: трансформація навчального процесу у технології навчання: матеріали III міжнародної науково-методичної конференції ДУІКТ. – К., 2006. – С. 247–251.
3. Головань М. С. Розвиток пізнавальної активності учнів в процесі навчання алгебри і початків аналізу на основі НІТ: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Український державний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997. – 177 с.
4. Міністерство освіти та науки України. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Електронний ресурс]: Наказ від 30.12.2005 No 774. – Режим доступу: http://uazakon.com/ document/fpart30/idx30417.htm.
5. Інформаційні матеріали: Болонський процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. mon.gov.ua/main.php?query=education/ higher/bolpr.
6. Гуріна Т. М. Формування інформаційної компетентності в процесі фахової підготовки вчителя іноземної мови [Електронний ресурс] / Т. М. Гуріна. – Режим доступу: http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-3305.html
7. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.
8. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб.] / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2005. – 399 с.
9. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб. для вузів] / Т. І. Туркот ⎯ К. : Кондор, 2011. ⎯ 628 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.