Важливість методів навчання у процесі засвоєння краєзнавчо-туристичних знань студентами вищих навчальних закладів

Основний зміст статті

Галина Кушнір

Анотація

Кушнір Г. Л. Важливість методів навчання у процесі засвоєння краєзнавчо-туристичних знань студентами вищих навчальних закладів.


У статті розглядається важливість вибору методів навчання та оцінюється їх ефективність під час формування краєзнавчо-туристичних знань у студентів природничих спеціальностей. Аналізується майстерність викладача в навчальному процесі та вибір ним методів навчання відповідно до робочих програм, що призводить до високого рівня засвоєння краєзнавчо-туристичних знань студентами

Деталі статті

Як цитувати
Кушнір, Г. (2014). Важливість методів навчання у процесі засвоєння краєзнавчо-туристичних знань студентами вищих навчальних закладів. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 59-65. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2955
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Біляковська О. О. Дидактика вищої школи: [навч. посіб.] / О. О. Біляковська, І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 360 с.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.
3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
4. Новая философская энциклопедия : В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; Научно-ред. совет: предс. В. С. Степин, заместители предс. : А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. – М. : Мысль, 2010. – Т. II. – 634 с.
5. Обозний В. В. Краєзнавча освіта в системі професійної підготовки вчителя: дис. на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук : 13.00.04 / Обозний Василь Васильович. – К., 2001. – С. 79–80.
6. Подласый И. Т. Педагогика. Новый курс: [учебник для студ. пед. вузов]: В 2 кн. / И. Т. Подласый. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.
7. Прохорчик А. Ф. Организация и проведение комплексных краеведческих экскурсий / А. Ф. Прохорчик // Вопросы методики школьного географического краеведения : [сборник науч. трудов]. – Минск : Минский пединститут им. А. М. Горького, 1982. – С. 22–29.
8. Сафиуллин А. 3. Географическое краеведение в общеобразовательной школе / А. 3. Сафиуллин. – М. : Просвещение, 1979. – 127 с.
9. Смирнов В. И. Общая педагогика: [учеб. пособ.]. / В. И. Смирнов. – [2-е изд., перераб., испр. и доп.]. – М. : Логос, 2002. – 304 с.
10. Тронько П. Краєзнавство як складова навчально-виховного процесу / Петро Тронько // Краєзнавство. – 2011. – No3. – С. 5–10.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.