Формування творчої компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі їх фахової підготовки

Основний зміст статті

Олександра Лисевич

Анотація

Максименко І. Г. Професійно-педагогічна спрямованість як детермінанта професійного становлення майбутнього інженера-педагога.


У статті розкрито сутність професійно-педагогічної спрямованості, охарактеризовано змістовий, мотиваційний та процесуальний компоненти структури, динаміка падіння індексу задоволеності професійним вибором, етапи особистісного зростання, критерії та рівні сформованості, висвітлено значущысть у професійного становлення майбутнього інженера-педагога.

Деталі статті

Як цитувати
Лисевич, О. (2014). Формування творчої компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі їх фахової підготовки. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 65-70. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2956
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Блауберг И. В. Становление и сущность системного похода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. – М. : Наука, 1973. – 270 с.
2. Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной парадигме / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогіка. – 2003. – No10. – С. 8–14.
3. Зеер Э. Ф. Компетентностный подход к образования [Електронний ресурс] / Э. Ф. Зеер. – Режим доступу: http://www.urorao.ru/ konf 2005
4. Зимняя И. А. Педагогическая психология / Ирина Алексеевна Зимняя. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 480 с.
5. Сластенин В. А. Введение в педагогическую аксіологію : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова. – М : Изд. центр «Академия», 2003. – 192 с.
6. Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів / Лідія Олексіївна Хомич. – К. : Магістр-S, 1998. – 201 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.