Професійно-педагогічна спрямованість як детермінанта професійного становлення майбутнього інженера-педагог

Основний зміст статті

Ірина Максименко

Анотація

Максименко І. Г. Професійно-педагогічна спрямованість як детермінанта професійного становлення майбутнього інженера-педагога.


У статті розкрито сутність професійно-педагогічної спрямованості, охарактеризовано змістовий, мотиваційний та процесуальний компоненти структури, динаміка падіння індексу задоволеності професійним вибором, етапи особистісного зростання, критерії та рівні сформованості, висвітлено значущысть у професійного становлення майбутнього інженера-педагога.

Деталі статті

Як цитувати
Максименко, І. (2014). Професійно-педагогічна спрямованість як детермінанта професійного становлення майбутнього інженера-педагог. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 70-75. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2958
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи / Е. И. Головаха. – М. : Просвещение, 1998. – С. 96–98.
2. Захарова Л. Н. Личностные особенности, стили поведения и типы профессиональной самоиндетификации у студентов педвуза / Л. Н. Захарова // Вопросы психологии. –1991. – No 2. – С. 16.
3. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Просвещение, 1990. – С. 312.
4. Митина Л. М. Психология профессионального развития / Л. М. Митина. – М. : Флинта, 1998. – С. 38–41.
5. Науменко Е. А. Психологическая структура и формирование профессионально-педагогической направленности личности: автореф. дис. ... канд. псих. наук: спец. 19.00.01 / Е. А. Науменко. – М., 1987. – 22 с.
6. Пилипенко Н. В. Вплив кризи професійного становлення на саморозвиток особистості / Н. М. Пилипенко // Педагогіка і психологія. – 2005. – No 2. – С. 117–118.
7. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. – М. : Просвещение, 1976. – С. 415.
8. Фастовец П. В. Формирование профессионально-педагогической направленности личности учителя : автореф. дис. ... канд. псих. наук : спец. 19.00.01 / Фастовец П. В. – М. , 1998. – 20 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.