Лінгвістична компетентність як складник професійної компетентності філолога

Основний зміст статті

Ганна Монашненко

Анотація

Монашненко А. М. Лінгвістична компетентність як складник професійної компетентності філолога.


У статті розглядаються різні визначення терміна «компетентність» та його складники. Досліджується лінгвістична компетентність як складник професійної компетентності студентів-філологів.

Деталі статті

Як цитувати
Монашненко, Г. (2014). Лінгвістична компетентність як складник професійної компетентності філолога. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 81-84. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2960
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Адольф В. А. Обновление процесса подготовки педагогов на основе моделирования профессиональной деятельности: монографія / В. А. Адольф, І. Ю. Степанова. – Красноярск, 2005. – 214 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 c.
3. Вікторова Л. В. Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці: дис... канд. наук: 13.00.04 / Л. В. Вікторова. – 2009. – 24 с.
4. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии: учебник. – М.: Российское педагогическое агентство, 1995. – 184 с.
5. Корнієнко С. І. Сутність і основні характеристики лінгвістичної компетентності майбутніх вчителів болгарської мови / С. І. Корнієнко // Педагогічні науки. – Вип. 4. – Бердянськ,
2009. – С. 161–165.
6. Кухта І. В. Іншомовна компетентність у контексті формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk.vntu.edu.ua/article/view/608/1847
7. Ландшеер В. Концепция «минимальной компетентности» / В. Ландшеер // Перспективы. Вопросы образования. – 1988. – No 1/5. – С. 44–48.
8. Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального становления человека / Ю. П. Поваренков. – М.: Изд-во УРАО, 2002. – 212 с.
9. Професійна освіта: словник: навч. посіб. / [уклад. С. У. Гончаренко та ін.]; за ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Вища школа, 2000. – 380 с.
10. Степашкина Л. Ю. Развитие общих учебных умений и навыков как ключевой образовательной компетенции [Електронний ресурс] / Л. Ю. Степашкина // Интернет-журнал
«Эйдос». – 2005. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-09.htm
11. Стрельников В. Ю. Розвиток професійної компетентності вчителів у закладах післядипломної освіти: дис... канд. пед. Наук / В. Ю. Стрельников. – Київ, 1995. – 223 с.
12. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской. – Режим доступу: http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.