Теоретичні основи проектування і створення інформаційно-аналітичних систем управління навчальним закладом

Основний зміст статті

Валерій Гриценко
Оксана Подолян

Анотація

Гриценко В. Г., Подолян О. М. Теоретичні основи проектування і створення інформаційно-аналітичних систем управління навчальним закладом


У статті досліджено понятійний апарат щодо проектування і створення інформаційно-аналітичних систем управління. Проаналізовано можливі шляхи створення інформаційних систем. Зазначено переваги застосування системного підходу для реалізації систем управління навчальним закладом.

Деталі статті

Як цитувати
Гриценко, В., & Подолян, О. (2014). Теоретичні основи проектування і створення інформаційно-аналітичних систем управління навчальним закладом. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 166-173. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2981
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: навч. посібник / А. М. Береза. – 2-е видання, перероблене і доповнене – К.: КНЕУ, 2001. – 214 с.
2. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / В. Ю. Биков. – К.: Атіка, 2008. – 684 с.
3. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. [для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології»] / О. В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 222 с.
4. ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – Режим доступу: http://dstu-biblio.3dn.ru/load/dstu_2392_94/1-1-0-80
5. ДСТУ 2481-94. Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України, 1994. – 72 с.
6. ДСТУ 2941-94. Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України, 1995. – 20 с.
7. ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – III. – 38 с.
8. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/94-
%D0%B2%D1%80.
9. Золотов С. Ю. Основы проектирования информационных систем: [учебное пособие] / С. Ю. Золотов. – Томск: ТУСУР, 2007. – 96 с.
10. Информационные системы: [учеб. пос. для вузов] / Под ред. В. И. Волковой, Б. И. Кузина. – СПб.: Из-во СПбГТУ, 1998. – 213с.
11. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: [навч. посібник] / В. Ф. Ситник та ін. – [вид. 2-ге, перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2001. – 420 с.
12. Тлумачний словник з інформатики / Г. Г. Півняк, Б. С. Бусигін, М. М. Дівізінюк та ін. – Д.: Нац. гірнич. ун-т, 2010. – 600 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.