Професійна підготовка сучасних фахівців: компетентнісний підхід

Основний зміст статті

Сергій Данилюк

Анотація

Данилюк С. С. Професійна підготовка сучасних фахівців: компетентнісний підхід.


Статтю присвячено висвітленню сутності компетентнісного підходу у формуванні професійної компетентності сучасних фахівців; сформульовано основні принципи компетентнісного підходу; визначено завдання, що вимагають розв’язання в межах компетентнісного підходу у процесі засвоєння сучасними фахівцями навчальних курсів; наведено причини виникнення та подальшого розвитку компетентнісного підходу як базового у формуванні професійної компетентності сучасних фахівців.

Деталі статті

Як цитувати
Данилюк, С. (2014). Професійна підготовка сучасних фахівців: компетентнісний підхід. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 173-179. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2983
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Антипова В. М. Компетентностный подход к организации дополнительного педагогического образования в университете / В. М. Антипова, К. Ю. Колесина, Г. А. Пахомова // Педагогика. – 2006. – No8. – С. 57–62.
2. Болонский процесс: поиск общности европейских систем высшего образования (проект TUNING) / под науч. ред. В. И. Байденко. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 211 с.
3. Буркова Л. В. Експериментальне дослідження ефективності інноваційної технології підготовки фахівців соціономічних професій у вищій школі [Електронний ресурс] / Л. В. Буркова // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – Вип. 5. – Режим доступу до журн.: http: //tme.umo.edu.ua/docs/5/11burhes.pdf.
4. Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов, образовательных программ и учебных планов. – Турин : Европейский фонд образования, 1997. – 160 c.
5. Драч І. І. Компетентнісний підхід до професійної підготовки техніків-геофізиків з ремонту та обслуговування устаткування [Електронний ресурс] / І. І. Драч, М. О. Сперкач // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – Вип. 5. – Режим доступу до журн.: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11drarme.pdf. – Назва з екрану.
6. Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? (теоретико-методологический подход) / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2006. – No8. – С. 21–26.
7. Компетентностный подход [Электронный ресурс] // Глоссарий: сущность компетентностного подхода [Сайт] / Алтайская академия экономики и права. – Режим доступа:
http://www.aael.altai.ru/index/fictive/sajt/sistema_/mezhdunar/dokument/glossari/at_word_doc/736/ index.htm.
8. Сирмбард С. Р. Методические рекомендации по разработке моделей выпускников и проектированию учебных планов в высших учебных заведениях Кыргызской Республики на основе компетентностного подхода / С. Р. Сирмбард, А. Ф. Джаналиев, У. Фишер-Зуйков. – Бишкек : Кыргызский нац. ун-т, 2007. – 57 с.
9. Стратегия модернизации общего образования. Материалы для разработчиков документов по модернизации общего образования / В. В. Башев [и др.]. – М. : ООО «Мир книги», 2001. – 104 с.
10. Субетто А. И. Онтология и эпистемология компетентностного подхода, классификация и квалиметрия компетенций / А. И. Субетто. – СПб.-М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006 – 72 с.
11. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – No2. – С. 58–64.
12. Ялалов Ф. Г. Деятельностно-компетентностный подход к практико-ориентированному образованию [Электронный ресурс] / Ф. Г. Ялалов // Интернет-журнал «Эйдос». – 2007. – 15 января. – Режим доступа к журн.: http://www.eidos.ru/journal/2007/0115-2.htm. – Загл. с экрана.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.