Деякі підходи до визначення сутності поняття «професійне самовдосконалення майбутніх сімейних лікарів»

Основний зміст статті

Юлія Остраус

Анотація

Остраус Ю. М. Деякі підходи до визначення сутності поняття «професійне самовдосконалення майбутніх сімейних лікарів».


У статті здійснено теоретичний аналіз підходів науковців-педагогів до тлумачення понять «самовдосконалення» та «професійне самовдосконалення», розкрито сутність поняття «професійне самовдосконалення майбутніх сімейних лікарів».

Деталі статті

Як цитувати
Остраус, Ю. (2014). Деякі підходи до визначення сутності поняття «професійне самовдосконалення майбутніх сімейних лікарів». Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 219-224. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2991
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Арет А. Я. Очерки по теории самовоспитания / А. Я. Арет. – Фрунзе : Изд-во Киргиз. ун-та, 1961. – 124 с.
2. Діденко О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О. В. Діденко. – Хмельницький, 2003. – 24 с.
3. Дудікова Л. В. Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Дудікова. – Вінниця, 2011. – 230 с.
4. Елканов С. Б. Профессиональное самовоспитание учителя : [книга для учителя] / С. Б. Елканов. – М. : Просвещение, 1986. – 143 с.
5. Ігнатюк О. А. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутнього інженера до професійного самовдосконалення в умовах технічного університету: автореф. дис. на добуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О. А. Ігнатюк. – Х., 2010. – 44 с.
6. Костенко М. А. Педагогічні умови професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / М. А. Костенко. – Х., 2004. – 20 с.
7. Кочетов А. И. Как заниматься самовоспитанием / А. И. Кочетов. – [3-е изд., доп. и перераб.]. –Мн. : Выш. шк., 1991. – 287 с.
8. Подоляк Я. В. Самосовершенствование студента : [учеб. пособие] / Я. В. Подоляк, Я. В. Шведова, В. В. Артюхова. – Х. : ХНУ, 2011. – 171 с.
9. Поляков А. О. Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів педагогічних університетів у процесі неперервної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / А. О. Поляков. – Х., 2008. – 21 с.
10. Психология и педагогіка : [учеб. пособ.] / под ред. В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева, А. И. Подольской, В. А. Сластенина. – М. : Издательство Института психотерапии, 2004. – 585 с.
11. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5 т. Т. 3. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1977. – 670 с.
12. Сущенко Л. О. Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л. О. Сущенко. – К., 2009. – 20 с.
13. Тихонова Т. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т. В. Тихонова. – К., 2001. – 20 с.
14. Шестакова Т. В. Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Т. В. Шестакова. – К., 2006.– 20 с.
15. Ягупов В. В. Педагогіка : [навч. посіб.] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.