Проектування педагогічної системи підготовки магістрів-історикі

Основний зміст статті

Олена Третяк

Анотація

Третяк О. С. Проектування педагогічної системи підготовки магістрів-істориків.


Досліджується проблема проектування педагогічної системи підготовки магістрів-істориків до наукової діяльності та тлі розширення змісту методології індивідуального навчання в університеті.

Деталі статті

Як цитувати
Третяк, О. (2014). Проектування педагогічної системи підготовки магістрів-історикі. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 237-244. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2994
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор / Л. Берталанфи // Исследования по общей теории систем: [сб.]. – М. : Прогресс, 1969. − С. 23–82.
2. Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода / В. И. Блауберг, Э. Г. Юдин. − М. : Наука, 1973. – 270 с.
3. Дем’яненко Н. М. Самостійна робота магістрантів в умовах модульного навчання: організація і управління / Н. М. Дем’яненко // Вища освіта України. – 2011. – No 3. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т.1. – С. 81–86.
4. Ильина Т. А. Структурно-системный подход к организации обучения / Т. А. Ильина. − М. : Знание, 1972. − 124 с.
5. Кушнір В. А. Системний аналіз педагогічного процесу: методологічний аспект: [монографія] / Василь Андрійович Кушнір. – Кіровоград : ВЦ КДПУ, 2001. – 348 с.
6. Месарович М. Общая теория систем : математические основы / М. Месарович, Я. Такахара. − М. : Мир, 1978. − 311 с.
7. Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах : [монографія] / [В. Андрущенко, Н. Двінська, Б. Корольов та ін.; за заг. ред. В. Андрущенка, В. Лугового]. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 256 с.
8. Перегудов Ф. П. Введение в системный анализ: [учеб. пособ. для вузов] / Ф. П. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. − М. : Высшая школа, 1989. − 320 с.
9. Семиченко В. А. Моделювання структури педагогічної діяльності / В. А. Семиченко. – Ялта: НМЦ «Надія», 2000. – 76 с.
10. Скаткин М. Н. Межпредметные связи, их роль и место в процессе обучения / М. Н. Скаткин, Г. И. Батурина // Межпредметные связи в процессе преподавания основ наук в
средней школе: тезисы Всесоюзной конференции (Москва, 10–12 окт. 1973 г.). Ч.1. − М., 1973. − С. 18−24.
11. Сластенин В. А. Общая педагогика: [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед.] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. − М. : ГИЦ ВЛАДОС, 2002. – 475 с. 12. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний: психологические основы / Н. Ф. Талызина. − М. : Изд-во МГУ, 1984. – 344 с.
13. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем / А. И. Уемов. – М. : Мысль, 1978. – 272 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.