Теоретичні засади організації педагогічної взаємодії в навчальному процесі вищих закладів освіти

Основний зміст статті

Олена Пінська
Тетяна Шепеленко

Анотація

Пінська О. Л., Шепеленко Т. Л. Теоретичні засади організації педагогічної взаємодії в навчальному процесі вищих закладів освіти.


У статті висвітлюються варіативні підходи до визначення сутності поняття «взаємодія», розглядаються особливості взаємодії викладача і студентів у навчальному процесі вищої школи, характеризуються зміст та механізми її організації, розкривається взаємозв’язок спілкування і діяльності як сфер предметної і позапредметної взаємодії в педагогічному процесі.

Деталі статті

Як цитувати
Пінська, О., & Шепеленко, Т. (2014). Теоретичні засади організації педагогічної взаємодії в навчальному процесі вищих закладів освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 308-313. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3009
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про

Посилання

1. Андреева Г. М. Социальная психология: [учебник для высш. школы] / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 376 с.
2. Киричук О. В. Проблеми психології педагогічної взаємодії / О. В. Киричук // Психологія: Респ. наук.-метод. зб. [редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін.]. – К. : Освіта, 1991. – Вип. 37. – С. 3–12.
3. Коломенский Л. Я. Психология общения / Л. Я. Коломенский. – М. : Знание, 1974. – 96 с.
4. Котов И. Б. Педагогическое взаимодействие / И. Б. Котов, Е. Н. Шиянов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 275 с.
5. Краткий психологический словарь / [под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского]. – М. : Политиздат, 1985. – 431 с.
6. Ляудис В. Я. Структура продуктивного учебного взаимодействия. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся / В. Я. Ляудис. – М., 1980. – 214 с.
7. Моделирование педагогических ситуаций / [под ред. Ю. Н. Кулюткина и Г. С. Сухобской]. – М., 1981. – 120 с.
8. Петровский А. В. Личностно-развивающее взаимодействие / Петровский А. В., Калиненко В. К., Котова И. Б. – Ростов-на-Дону : Феникс,1993. – 213 с.
9. Психологический словар / [сост. В. В. Давыдов, В. П. Зинченко и др.]. – М., 1996. – 448 с.
10. Радионова Н. Ф. Взаимодействие педагогов и старших школьников: технология и творчество / Н. Ф. Радионова. – Л., 1998. – 84 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.