До проблеми формування критичного мислення у студентів технічних ВНЗ під час вивчення математичних дисциплін

Основний зміст статті

Олександра Потапова

Анотація

Потапова О. М. До проблеми формування критичного мислення у студентів технічних ВНЗ під час вивчення математичних дисциплін.


У статті досліджується проблема розвитку критичного мислення студентів вищих навчальних закладів в науковій і методичній літературі. На основі зіставлення, порівняння, узагальнення наукової інформації уточнюється сутність поняття «критичне мислення» та доводиться необхідність його формування у студентів ВНЗ як складника майбутньої фахової компетентності.

Деталі статті

Як цитувати
Потапова, О. (2014). До проблеми формування критичного мислення у студентів технічних ВНЗ під час вивчення математичних дисциплін. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 318-326. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3011
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про

Посилання

1. Авершин А. О. Формування критичного мислення у студентів інженерно-педагогічних ВНЗ [Електронний ресурс] / А. О. Авершин, Т. В. Яковенко. – Режим доступу: http://at.zavantag.com/download/docs-100428/162-100428.doc.
2. Еферова А. Р. Педагогические условия формирования критического мышления студентов в образовательном процессе технического вуза : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Еферова Аделя Рафиковна. – Астрахань : АГТУ, 2010. – 211 с.
3. Києнко-Романюк Л. А. Формування світогляду молоді через розвиток критичного мислення / Л. А. Києнко-Романюк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та молоді : зб. наук. праць. – К. : Волинь, 2003. – Кн. І. – С. 168 –171.
4. Колесова О. П. Формування критичного мислення у майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук : 13.00.04 / О. П. Колесова; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.
5. Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников; под ред. Н. И. Чуприковой. – М. : Институт практической психологии; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 1998. – 416 с. (Серия «Психологи отечества»).
6. Почтовюк С. І. Модель формування критичного мислення студентів технічних коледжів в процесі навчання інформатики / С. І. Почтовюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 2. – Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 11. – C. 135–141.
7. Терно С. О. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / С. О. Терно. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 268 с.
8. Тягло О. В. Критичне мислення: [навч. посіб.] / О. В Тягло. – Х. : Основа, Вип. 1(61). – 2008 – 192 с.
9. Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с.
10. Хачумян Т. І. Поняття «критичне мислення» та його сутність в психолого-педагогічній науці / Т. І. Хачумян // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : [зб. наук. пр.] – Вип. 24. – Ч. 2. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. – С. 171–177.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.