Психолого-педагогічні умови формування готовності студентів до творчої професійно-педагогічної діяльності

Основний зміст статті

Тетяна Шепеленко
Олена Пінська

Анотація

Шепеленко Т. Л., Пінська О. Л. Психолого-педагогічні умови формування готовності студентів до творчої професійно-педагогічної діяльності.


У статті розкривається сутність, особливості професійно-педагогічної творчості, готовність студентів до творчої педагогічної діяльності, характеризуються її структура та компонентний зміст (психологічна, теоретична й практична готовність), висвітлюються психолого-педагогічні умови ефективного формування в навчальному процесі вищої школи.

Деталі статті

Як цитувати
Шепеленко, Т., & Пінська, О. (2014). Психолого-педагогічні умови формування готовності студентів до творчої професійно-педагогічної діяльності. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 331-337. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3013
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про

Посилання

1. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с.
2. Кичук Н. В. Формування творчої особистості вчителя: [монографія] / Н. В Кичук. – К. : Вища школа, 1994. – 156 с.
3. Левчук З. С. Формирование готовности к профессиональному творчеству у студентов педвуза: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04. / З. С. Левчук. – Минск, 1992. – 19 с.
4. Линенко А. Ф. Теория и практика формирования готовности студентов педагогических вузов к профессиональной деятельности: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.01, 13.00.04 / Линенко А. Ф. – К., 1996. – 378 с.
5. Литвиненко С. А. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук / С. А. Литвиненко. – К., 2005. – 40 с.
6. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова – М., 1996. – 312 с.
7. Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці / В. О. Моляко. – К. : Знання, 1989. – 256 с.
8. Поташник М. М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: [пособие для учителя] / М. М. Поташник – К. : Рад. школа, 1988. – 187 с.
9. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – 423 с.
10. Якиманська І. С. Розробка технологій особистісно орієнтованого навчання / І. С. Якиманська // Питання психології. – 1995. – No 2. – С. 31–54.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.