Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх вихователів у педагогічних ВНЗ

Основний зміст статті

В. В. Городиська

Анотація

Городиська В. В. Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх вихователів у педагогічних ВНЗ.


У статті проаналізовано інноваційні технології у підготовці майбутніх вихователів у педагогічних ВНЗ, зроблено акцент на необхідності використання мультимедії як засобу й кейс-технології як методу навчання, оскільки вони сприяють пізнанню значного обсягу інформації, ознайомлюють із новітніми освітніми технологіями та відповідають сучасним запитам студентів – майбутніх вихователів ДНЗ.

Деталі статті

Як цитувати
Городиська, В. (2013). Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх вихователів у педагогічних ВНЗ. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 17-21. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3265
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

В. В. Городиська, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат пед. наук, ст. викладач

Посилання

1. Бобохуджаев Ш. И. Инновационные методы обучения : особенности кейс-стади метода обучения и пути его практического использования / Ш. И. Бобохуджаев, З. Ю. Юлдашев. – Ташкент, 2006. – 88 с.
2. Волкова Н. П. Педагогіка : [посіб. для студ. вищих навч. закладів] / Н. П. Волкова. – К. : ВЦ «Академія», 2002. – 576 с. (Альма-матер).
3. Кошманова Т. С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960 – 1998 pp.) / Т. С. Кошманова. – Львів : Вид-во «Світ», 1999. – 486 с.
4. Кушнір В. Інноваційність освіти як дидактичний принцип / В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова // Рідна школа. – 2012. – No 6. – С. 3–8.
5. Сидельникова О. Д. Мультимедійні презентації Місrosoft Power Point як засіб вивчення навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка» [Електронний ресурс] / О. Д. Сидельникова. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ znpbdpu/Ped/2010.../ Sydel.pdf.
6. Сурмін Ю. Метод аналізу ситуацій (CASE STUDY) та його навчальні можливості / Юрій Сурмін // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – 2006. – Т. 9. – No 1. – С. 32–50.
7. Товканець Г. В. Особливості застосування кейс-методу у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця [Електронний ресурс] / Г. В. Товканець – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2011.../ tovkanecH.pdf.
8. Ягоднікова В. В. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців [Електроний ресурс] / В. В. Ягоднікова // Секція «Педагогічні науки», підсекція No5. – Режим доступу:
www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Pedagogica/25496.doc.htm.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.