Формування цілісного світогляду майбутніх учителів зарубіжної літератури засобами історико-літературознавчих дисциплін

Основний зміст статті

Т. О. Дороніна

Анотація

Дороніна Т. О. Формування цілісного світогляду майбутніх учителів зарубіжної літератури засобами історико-літературознавчих дисциплін.


У статті розглянуто проблеми викладання історії зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах України, проаналізовано можливості формування цілісної картини світу майбутніх учителів зарубіжної літератури засобами історико-літературознавчах дисциплін та актуалізовано використання синхронічного методу як одного із засобів формування цілісного світогляду сучасних студентів – майбутніх учителів зарубіжної літератури.

Деталі статті

Як цитувати
Дороніна, Т. (2013). Формування цілісного світогляду майбутніх учителів зарубіжної літератури засобами історико-літературознавчих дисциплін. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 22-27. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3266
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Т. О. Дороніна, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

доктор пед. наук, професор

Посилання

1. Галич О. Теорія літератури : [підруч. для студентів філолог. спец. ] / Галич О., Назарець В., Васильєв Є.; за наук. ред. О. Галича. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.
2. Директивы ВКП(б) по вопросам просвещения : вопросы народного просвещения в основных директивах съездов, конференций, совещаний и ЦК ВКП(б). – М.; Л. : НКПрос РСФСР : Государственное
издательство, 1929. – 111 с.
3. Козлова Л. А. Институт красной профессуры (1921–1938) / Л. А. Козлова // Социологический журнал. – 1997. – No 4. – С. 209–220.
4. Кузнецова Т. Ф. Картина мира / Т. Ф. Кузнецова. – [Электронный ресурс]: Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 2008. – No4 – (Серия : «Культурология»). – Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/4/Kuznetsova/.
5. Лагно А. Р. Институт ректорства в Московском университете 1920-х – 1930-х гг. / А. Р. Лагно – [Электронный ресурс]: Государственное управление. Электронный вестник. – 2011. – No 29. – Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2011/29/Lagno.pdf.
6. Первушина О. В. Картина мира: возможность феноменологического похода / О. В. Первушина // Мир науки, культуры, образования. – 2009. – No 5 (17). – С. 123–126.
7. Проценко В. О. До проблеми викладання гуманітарних дисциплін у технічному ВНЗ / В. О. Проценко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – No 10 (245). – С. 88–95.
8. Синхронистическая таблица ІХ–XX вв. Россия-Запад-Восток / А. Т. Степанищев, Д. Н. Филиповых. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 512 с.
9. Философский энциклопедический словарь [состав. Л.Ф. Ильичев и др.]. – М. : Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.
10. Фрумкин К. Клиповое мышление и судьба линейного текста // [Электронный ресурс] / К. Фрумкин. – Ineternum. – 2010. – No 1. – Режим доступа: http://nounivers.narod.ru/pub/kf_clip.htm.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.