Експериментальна перевірка ефективності методики формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології

Основний зміст статті

О. А. Копусь

Анотація

Копусь О. А. Експериментальна перевірка ефективності методики формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології


У статті описано результати перевірки ефективності впровадження експериментальної науково-методичної системи формування фахової лінгводидактичної компетентності магістрантів; запропоновано критеріальну модель для визначення рівнів сформованості означеної компетентності.

Деталі статті

Як цитувати
Копусь, О. (2013). Експериментальна перевірка ефективності методики формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 65-71. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3278
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

О. А. Копусь, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

завідувач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

Посилання

1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі / Анатолій Миколайович Алексюк. – [2-ге вид.] – К. : Рад. школа, 1981. – 206 с.
2. Батечко Н. Г. Пріоритетні напрямки вдосконалення магістерської підготовки в контексті Болонської угоди / Н. Г. Батечко // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : [зб. наук. праць]. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2005. – С. 31–36.
3. Вища освіта України : реалії сучасного розвитку / С. О. Сисоєва, Н. Г. Батечко. – К. : ВД ЕКМО, 2011. – 344 с.
4. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
5. Дороз В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : [навч. посібник] / В. Ф. Дороз . – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.
6. Концепція когнітивної методики навчання української мови / М. Пентилюк, А. Нікітіна, О. Горошкіна // Дивослово. – 2004. – No 8. – С. 5–8.
7. Кучерук О. А. Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика : [монографія] / Оксана Анатоліївна Кучерук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 420 с.
8. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – No 2. – С. 5–27.
9. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : [монографія] / Олена Миколаївна Семеног. – Суми : Мрія-1, 2005. – 404 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.