Використання технологій кооперативного навчання на лабораторних заняттях з основ природознавства (зоології) у вищій школі

Основний зміст статті

Л. П. Лисогор

Анотація

Лисогор Л. П. Використання технологій кооперативного навчання на лабораторних заняттях з основ природознавства (зоології) у вищій школі.


У статті розглядаються питання технологій кооперативного навчання на лабораторних заняттях з зоології, які надають змогу змінювати форми діяльності студентів, зосереджувати увагу на головних питаннях заняття та сприяють досягненню ними високих результатів засвоєння знань.

Деталі статті

Як цитувати
Лисогор, Л. (2013). Використання технологій кооперативного навчання на лабораторних заняттях з основ природознавства (зоології) у вищій школі. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 84-87. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3281
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Л. П. Лисогор, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

асистент

Посилання

1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход: [метод. пособ.] / А. А. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с.
2. Грабовська С. Л. Інтерактивне навчання у вузі: проблеми і перспективи / С. Л. Грабовська // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип. 15. – С. 171–176.
3. Ковальчук В. Інноваційні підходи до організації навчального процесу / Василь Ковальчук. – [2-ге видання, перероблене та доповнене]. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с.
4. Навчання в дії: як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: [метод. посіб.] / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремікс. – К. : А.П.Н., 2003. – 72 с.
5. Нові підходи у навчанні: [навч.-метод. посіб.] / О. І. Щербак, О. О. Зайцева, Б. Стаєр та ін. – К. : Науковий світ, 2003. – 96 с.
6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [учеб. пособ. для студентов пед. вузов и системы повыш. квалификации пед. кадров] / под ред. Е. С. Полат. – М. : Академия, 1999. – 65 с.
7. Нор Е. Ф. Технология организации групповой учебной деятельности / Е. Ф. Нор. – Николаев, 1998. – 75 с.
8. Освітні технології: [навч.-метод. посіб.] / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.]. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.
9. Педагогічна технологія: [посібник] / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. – Х. : Основа, 1995. 548 с.
10. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [наук.-метод. посіб.] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А. С. К., 2004. – 192 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.