Дидактична модель формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін

Основний зміст статті

К. О. Морозова
Н. І. Зеленкова

Анотація

Морозова К. А., Зеленкова Н. І. Дидактична модель формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін.


У статті проаналізовано поняття «дидактична модель» та вимоги до її формування. Подано проект дидактичної моделі формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін.

Деталі статті

Як цитувати
Морозова, К., & Зеленкова, Н. (2013). Дидактична модель формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 94-98. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3283
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографії авторів

К. О. Морозова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

здобувач

Н. І. Зеленкова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Бібік Н. М. Компетенції / Н. М. Бібік // Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 409–410.
2. Галузинський В. М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні : [навч. посіб]. / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : ІНТЕЛ, 1995. – 168 с.
3. Голівер Н. О. Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. : 13.00.09 «Теорія навчання» / Голівер Н. О. – Луцьк, 2005. – 20 с.
4. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь; [пер. с польск. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Горина]. – М. : Просвещение, 1990. – 181 с.
5. Спірін О. М. Компетентнісний підхід у проектуванні професійної підготовки вчителя інформатики / О. М. Спірін // Науковий часопис. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи: Збірник НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2007. – Вип. 7. – С. 150–156.
6. Тришина С. В. Информационная компетентность как педагогическая категория [Электронный ресурс] / С. В. Тришина // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-11.htm.
8. Ягупов В. В. Педагогіка : [навч. посіб.] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2003. – 560 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.