Сутність та особливості методичної підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах інноваційних процесів у шкільній суспільствознавчій освіті

Основний зміст статті

А. О. Нікора

Анотація

Нікора А.О. Сутність та особливості методичної підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах інноваційних процесів у шкільній суспільствознавчій освіті.


Стаття присвячена визначенню сутності та розкриттю особливостей методичної підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах інноваційних процесів у шкільній суспільствознавчій освіті.

Деталі статті

Як цитувати
Нікора, А. (2013). Сутність та особливості методичної підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах інноваційних процесів у шкільній суспільствознавчій освіті. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 106-110. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3286
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

А. О. Нікора, Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

кафедра педагогіки та методики викладання суспільствознавчих дисциплін навчально-наукового інституту історії та права

Посилання

1. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : [навч. посіб. для слухачів закладів підв. кваліф. системи вищої освіти] / Я. Я. Болюбаш. – К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.
2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : [підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури] / С. С. Вітвицька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
3. Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності : [навч. посіб.] / О. І. Гура. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
4. Зеленко Н. В. Взаимосвязь проектирования и самопроектирования методических компетенций в системе общетехнической и методической подготовки учителя технологии : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Зеленко; Армавирский государственный педагогический университет. – Астрахань, 2006. – 41 с.
5. Земцова В. И. Система методической подготовки учителя: структура и содержание / В. И. Земцова // Наука и школа. – 2002. – No 3. – С. 2–8.
6. Краевский В. В. Методология педагогического исследования / В. В. Краевский [и др.]. – Самара : Изд-во СГПИ, 1994. – 162 с.
7. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні : структура, функціонування, тенденції розвитку / В. І. Луговий ; за заг. ред. акад. О. Г. Мороза. – К. : МАУП, 1994. – 196 с.
8. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі : [навч. посіб]. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.
9. Никишина И. В. Подготовка учителей к реализации гуманистической направленности обучения средствами методической работы / И. В. Никишина. – М., 1992. – 160 с.
10. Скаткин М. Н. Дидактика средней школы : [некоторые проблемы современной дидактики] / М. Н. Скаткин. – М. : Просвещение, 1982. – 319 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.