Удосконалення педагогічної майстерності викладачів іноземної мови щодо організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій

Основний зміст статті

Н. О. Побережна

Анотація

Побережна Н. О. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів іноземної мови щодо організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій.


У статті розглянуто дидактичні й методичні аспекти, що характеризують сучасну педагогічну систему, а також педагогічні особливості її організації під час вивчення іноземної мови в інформаційно-освітньому середовищі (ІОС).

Деталі статті

Як цитувати
Побережна, Н. (2013). Удосконалення педагогічної майстерності викладачів іноземної мови щодо організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 116-121. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3288
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Н. О. Побережна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук // Проблеми та перспективи формування національної
гуманітарно-технічної еліти : [зб. наук. праць]. – 2003. – No1(5). – С. 64−76.
2. Голівер Н. О. Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних закладів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук / Н. О. Голівер. – Луцьк, 2005. – C. 9.
3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник : [для педагогів-практиків, наукових працівників, студентів і аспірантів, вихователів, батьків] / С. У. Гончаренко. − К. : Либідь, 1997. − 376с.
4. Единное окно доступа к образовательным ресурсам. Глоссарий педагогических терминов[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.window.edu.ru/window/glossary
5. Зязюн І. А. Естетичні регулятиви педагогічної майстерності : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Вінниця 23–24 травня 2006 р.)] / І. А. Зязюн. − Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. – С. 8.
6. Зязюн И. А. Основы педагогического мастерства : [учебное пособие для высш. уч. заведений] / И. А. Зязюн. − К. : Вища школа, 1987. – 138 с.
7. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : [підручник для вищих навч. закл.] / І. А. Зязюн. − К. : Вища школа, 1997. − С. 35, 79–80.
8. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 448 с.
9. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учебное пособие] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. − М. : АСАВУЬШФ, 2001. − 272 с.
10. Роберт И. В. Толкование слов и словосочетаний понятийного аппарата информатизации образования / И. В. Роберт // Информатика и образование. – 2004. – No 5. – С. 22–29.
11. Спичко Н. А. Образовательная середа в обучении иностранным языкам / Н. А. Спичко // ИЯШ. – 2004. – No5. – С. 44–48.
12. Shin N. Direct and Indirect Effects of Online Learning on Distance Education / N. Shin, J. K. Y. Chan // British Journal of Educational Technology. − 2004. − Vol. 35. − No 3. − P. 275–288.
13. Трутнев А. Ю. Педагогические условия применения компьютерной технологии в процессе обучения студентов университета иностранному языку : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / А. Ю. Трутнев ; МаГУ. – Магнитогорск, 2001. – 24 с.
14. Тряпельников А. В. Виртуальная образовательная среда в дистанционном обучении. Режим доступа: http://www.mapryal.org/vestnik/vestnik50/ problems.shtml
15. Щербаков А. И. Формирование личности учителя в системе высшего педагогического образования : автореф. дис. д-ра пед. наук / А. И. Щербаков. − Л., 1978. – 25 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.