Професійна культура викладача як умова самореалізації педагога

Основний зміст статті

І. В. Ромащенко

Анотація

Ромащенко І. В. Професійна культура викладача як умова самореалізації педагога.


У статті доведено актуальність питання культури професійного спілкування викладача, сформульовано основні вимоги до професійного мовлення на сучасному етапі. Автором визначена головна ідея професійного спілкування у процесі навчання, обґрунтовано необхідність досконалого професійного спілкування, тактовності та культури мовлення у професійній діяльності викладача сучасного ВНЗ.

Деталі статті

Як цитувати
Ромащенко, І. (2013). Професійна культура викладача як умова самореалізації педагога. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 140-145. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3295
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

І. В. Ромащенко, Академія муніципального управління (м. Київ)

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Ахудеева Л. А. Коммуникативная культура будущого учителя как объект системного исследования / Л. А. Ахудеева. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2006. – 164 с.
2. Бахтин М. Проблеми поэтики Достоевского / М. Бахтин. – М., 1963. – 430 с.
3. Біляєв О. Концепція мовної освіти в Україні / О. Біляєв, М. Вашуленко, В. Плахотник // Рідна школа. – 1994.– No9. – С.71–73.
4. Босак Н. Ф. Формування комунікативної компетенції майбутніх словесників у циклі фахових дисциплін // Педагогічні науки : [зб. наук. праць]. Випуск 39 / Н. Ф. Босак, О. А. Копусь. – Херсон: Видавництво
ХДУ, 2005.– С.193–196.
5. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: [підручник] / Н. Ю. Бутенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 346 с.
6. Воробйова І. А. Формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами іноземної мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І. А. Воробйова / Інститут педагогіки АПН України. – К., 2003. – 20 с.
7. Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Долгина, И. А. Колесникова. – Cambridge University Press, 2001. – 224 с.
8. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Х., 1913. – 154 с.
9. Психология. Словарь. – М., 1990. – 244 с.
10. Словник-довідник з української лінгводидактики: [навч. посібник] / за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.
11. Сухомлинський В. О. Лист про педагогічну етику / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв.: у 5 т. – К. : Рад.шк., 1977. – Т. 5. – С. 591–600.
12. Управлінські аспекти соціальної роботи: [курс лекцій] / за заг. ред. М. Ф. Головатого. – К. : МАУП, 2004. – 260 с.
13. Черевко В. П. Формування комунікативної компетентності майбутнього менеджера у процесі професійної підготовки: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / В. П. Черевко. – К., 2001. – 247 с.
14. Шпак О. Економіка освіти – складова професіоналізму вчителя / О. Т. Шпак // Молодь і ринок. – 2010. – No1–2. – С.13–18.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.