До визначення поняття «міжетнічна толерантність» у процесі підготовки майбутніх викладачів

Основний зміст статті

І. С. Тишик

Анотація

Тишик І. С. До визначення поняття «міжетнічна толерантність» у процесі підготовки майбутніх викладачів.


У статті представлено аналіз понять «толерантність» та «міжетнічна толерантність», доведено важливість формування міжетнічної толерантності як одного з визначальних чинників професійного становлення майбутніх викладачів.

Деталі статті

Як цитувати
Тишик, І. (2013). До визначення поняття «міжетнічна толерантність» у процесі підготовки майбутніх викладачів. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 177-181. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3303
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

І. С. Тишик, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

аспірант

Посилання

1. Баранов С. Т. Этническая толерантность / С. Т. Баранов – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nestu/ru.
2. Бондырева С. К. Толерантность (введение в проблему) : [учеб.-метод.пособ.]. / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. – М. ; Воронеж : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та : МОДЭК, 2003. – 240 с.
3. Высшее образование в ХХІ веке (по материалам ЮНЕСКО) // Образование в документах. Информационный бюллетень. – 1999. – No5 (92).
4. Грива О. А. Толерантність як складова життєвої компетентності особистості / О.А. Грива // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – Серія 7: Релігієзнавство,
культурологія, філософія. – 2005. – Вип. 6 (19). – С. 58–67.
5. Декларація принципів толерантності / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_503
6. Довідник міжетнічної толерантності / упоряд. Н. Ю. Ротар; за ред. А. М. Круглашова. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2011. – 232 с.
7. Етносоціологія: терміни та поняття : [навч. посіб.]. – К. : Фенікс, 2003. – 234 с.
8. Закон України «Про освіту» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
9. Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті [Текст] : [навч. посіб.] / В. Б. Євтух, В. П. Трощинський, Л. О. Аза. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2003. – 58 с.
10. Кожухарь Г. С. Проблема толерантности в межличностном общении / Г.С. Кожухарь // Вопросы психологии. – 2006. – No 2. – С. 3 – 12.
11. Краткий психологический словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1985. – 431 с.
12. Толерантность в межкультурном диалоге. – М. : Институт этнологии и антропологии РАН, 2005. – 365 с.
13. Лебедева Н. М. Межкультурный диалог: проблемы этнокультурной компетентности / Н. М. Лебедева // Этнический фактор в многонациональном пограничном регионе. – Оренбург, 2007. – С. 6 – 29.
14. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – 2-е видання, випр. і доп. – К. : Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1985. – 966 с.
15. Формирование толерантной личности в полиэтнической образовательной бреде : [учебное пособие]. – М. : Педагогическое общество России, 2004. – 240 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.