Перспективи хімічної освіти в університетах технічного профілю

Основний зміст статті

Е. В. Часова
В. В. Івчук

Анотація

Часова Е. В., Івчук В. В. Перспективи хімічної освіти в університетах технічного профілю.


У статті окреслено основні тенденції хімічної освіти в університетах технічного профілю. Висвітлено роль забезпечення якості вищої освіти як важливої умови інноваційного розвитку у професійно зорієнтованому навчанні.

Деталі статті

Як цитувати
Часова, Е., & Івчук, В. (2013). Перспективи хімічної освіти в університетах технічного профілю. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 181-184. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3304
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографії авторів

Е. В. Часова, Криворізький національний університет

кандидат хім. наук, доцент

В. В. Івчук, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри хімії

Посилання

1. Баранов С. Т. Этническая толерантность / С. Т. Баранов – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nestu/ru.
2. Бондырева С. К. Толерантность (введение в проблему) : [учеб.-метод.пособ.]. / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. – М. ; Воронеж : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та : МОДЭК, 2003. – 240 с.
3. Высшее образование в ХХІ веке (по материалам ЮНЕСКО) // Образование в документах. Информационный бюллетень. – 1999. – No5 (92).
4. Грива О. А. Толерантність як складова життєвої компетентності особистості / О.А. Грива // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – Серія 7: Релігієзнавство,
культурологія, філософія. – 2005. – Вип. 6 (19). – С. 58–67.
5. Декларація принципів толерантності / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_503
6. Довідник міжетнічної толерантності / упоряд. Н. Ю. Ротар; за ред. А. М. Круглашова. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2011. – 232 с.
7. Етносоціологія: терміни та поняття : [навч. посіб.]. – К.: Фенікс, 2003. – 234 с.
8. Закон України «Про освіту» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
9. Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті [Текст] : [навч. посіб.] / В. Б. Євтух, В. П. Трощинський, Л. О. Аза. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2003. – 58 с.
10. Кожухарь Г. С. Проблема толерантности в межличностном общении / Г.С. Кожухарь // Вопросы психологии. – 2006. – No 2. – С. 3 – 12.
11. Краткий психологический словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1985. – 431 с.
12. Толерантность в межкультурном диалоге. – М. : Институт этнологии и антропологии РАН, 2005. – 365 с.
13. Лебедева Н. М. Межкультурный диалог: проблемы этнокультурной компетентности / Н. М. Лебедева // Этнический фактор в многонациональном пограничном регионе. – Оренбург, 2007. – С. 6 – 29.
14. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – 2-е видання, випр. і доп. – К. : Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1985. – 966 с.
15. Формирование толерантной личности в полиэтнической образовательной бреде : [учебное пособие]. – М. : Педагогическое общество России, 2004. – 240 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.