Тенденції розвитку краєзнавчої освіти у змісті методичних рекомендацій для вчителів зош із формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи

Основний зміст статті

А. А. Самолюк

Анотація

Самалюк А. А. Тенденції розвитку краєзнавчої освіти у змісті методичних рекомендацій для вчителів зош із формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи.


У статті розкрито тенденції розвитку краєзнавчої освіти як складника природознавчої освіти. Доведено, що оволодіння краєзнавчим матеріалом сприяє активізації творчого потенціалу в учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи.

Деталі статті

Як цитувати
Самолюк, А. (2013). Тенденції розвитку краєзнавчої освіти у змісті методичних рекомендацій для вчителів зош із формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 229-233. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3315
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

А. А. Самолюк, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

аспірант

Посилання

1. Анохин П. К. Избранные труды: Философские аспекты теории функциональной системы / П. К. Анохин. – М. : Наука, 1978. – 400 с.
. Каган M. С. Системный подход и гуманитарное знание : Избранные статьи / М. С. Каган. – Л. : Изд-во Ленин. ун-та, 1991. – 384 с.
3. Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы / В. С. Леднев. – М. : Высш. шк., 1991. – 224 с.
4. Луговий В. I. Педагогічна освіта в Україні / В. І. Луговий. – К. : МАУП, 1994. – 196 с.
5. Макареня А. А. Методологические основы создания культуротворческой среды подготовки учителя : автореф. дис. на стискание ученой степени докт. пед. наук : 13.00.01 / А. А. Макареня. – М., 1998. – 42 с. 6. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь / [пер. с польского Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Горина]. – М. : Высш.шк., 1990. – 382 с.
7. Педагогика : [учебное пособие для студентов пед. ин-тов] / Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин, Н. А. Сорокин и др. / под ред. Ю. К. Бабанского. – М. : Просвещение, 1988. –479 с.
8. Подласый И. П. Педагогика : [учебник для студ. высш. учеб. завед.] / И. П. Подласый. – М. : Просвещение, 1996. – 432 с.
9. Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. / ред. кол. : Бабичев К. С., Дзеверін І. О., Денисов А. Ф. та ін. – Т.2. – К. : УРЕ, 1987. – С. 59.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.