Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення іноземної мови

Основний зміст статті

О. В. Гладка

Анотація

Гладка О. В. Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення іноземної мови.


У статті доведено необхідність активізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення іноземної мови та запропоновано найбільш ефективні сучасні методи, які сприяють успішному розв’язанню  цього завдання.

Деталі статті

Як цитувати
Гладка, О. (2013). Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення іноземної мови. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 269-272. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3324
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

О. В. Гладка, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Виноградова О. С. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с использованием проблемных методов обучения ИЯ на продвинутом этапе специализированного вуза (на материале английского языка) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук / О. С. Виноградова. – Москва, 2003. – 24 с.
2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва ; пер. з англ. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
3. Конопляник Л. М. Активізація пізнавальної діяльності студентів – майбутніх інженерів за допомогою новітніх педагогічних технологій / Л. М. Конопляник // Вісник НТУУ КПІ. Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка. – К. : 2005. – Вип. 3 (15). – С. 65–69.
4. Морозова И. Г. Дискуссия как метод проблемного обучения и как средство формирования межкультурной компетенции на занятиях иностранного языка в вузах / И. Г. Морозова // Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке. – Санкт-Петербург: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2010. – С. 41–51.
5. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті // Освіта України. – 23 квітня 2002 р. – No 33. – С. 2–6.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.