Міжнародна концепція полікультурного виховання

Основний зміст статті

В. А. Погребняк

Анотація

Погребняк В. А. Міжнародна концепція полікультурного виховання.


У статті здійснено педагогічний аналіз міжнародної концепції полікультурного виховання. Розкрито перспективи реалізації полікультурного підходу у вітчизняній освітній системі в контексті інтеграції України до світового і європейського співтовариства.

Деталі статті

Як цитувати
Погребняк, В. (2013). Міжнародна концепція полікультурного виховання. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 359-363. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3345
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

В. А. Погребняк, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Багатокультурність і освіта. Перспективи запровадження засад полікультурності в системі середньої освіти України: аналітичний огляд та рекомендації / за ред. О. Гриценка. – К. : УЦКД, 2001. – 58 c.
2. Бюро інформації Ради Європи в Україні [Електронний ресурс] // http: //www.coe. kiev. ua / docs / ets. – 30 жовтня 2012 року.
3. Винниченко В. Щоденник / [редакція, вступна стаття і примітки Г. Костюка] / В. Винниченко. – Едмонтон; Нью-Йорк, 1980. – 590 с.
4. Зона європейської вищої освіти // Вища освіта України і Болонський процес : [навч. посіб.] / [за ред. В. Г. Кременя; авт. кол. : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін.]. – К. : Освіта, 2004. – С. 138.
5. Погребняк В. А. Полікультурна підготовка майбутнього вчителя у педагогічному процесі вищої школи / В. А. Погребняк // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : міжнар. наук.-практ. конф., 18– 20 вересня 2008 р. : [зб. статей]. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Ч. 5. – С. 97–101.
6. Погребняк В. Актуальні проблеми розвитку вітчизняної теорії полікультурного виховання / В. Погребняк // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Вип. 7 (46). – Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2005. – С. 80-90.
7. Права дитини : витяги з міжнародних документів. – Полтава : Гротеск, 1998. – 15 с.
8. Спільна декларація про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти // Вища освіта України і Болонський процес : [навч. посіб.] / [за ред. В. Г. Кременя; авт. кол. : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін.]. – К. : Освіта, 2004. – С. 135.
9. Створення загальноєвропейського простору вищої освіти // Вища освіта України і Болонський процес : [навч. посіб.] / [за ред. В. Г. Кременя; авт. кол.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін.]. – К. : Освіта, 2004. – С. 147.
10. Тарроу Н. Язык, межкультурализм и права человека / Н. Тарроу // Перспективы. – 1993. – No 4. – С. 107–132.
11. Activities of Council of Europe with Relevance to Combating Racism & Intolerance. –Strasbourg : European Commission Against Racism & Intolerance. –CRI (2004) 7. – 113 p.
12. Boehringer M. Learning to Walk in Each Other’s Shoes : Intercultural Training and the Business-German Classroom / M. Boehringer / [Kluth Cothran B., A. K. Gramberg (Eds.)] // The Global Connections : Issues in Business German. –Waldsteinberg : Heidrun Popp.,2002. – P. 101–125.
13. Dewey J. Democracy and Education. An Introduction to the Philosophy of Education / J. Dewey. – N.– Y. : The Free Press, 1916.–378 p.
14. Каllen H. Culture and Democracy in the United States / H. Каllen. –N.–Y., 1924.–123 p.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.