Формування в дошкільників ціннісного ставлення до своїх базових обов’язків як психолого-педагогічна проблема

Основний зміст статті

І. І. Тукач

Анотація

Тукач І. І. Формування в дошкільників ціннісного ставлення до своїх базових обов’язків як психолого-педагогічна проблема.


У статті проаналізовано стан дослідження проблеми формування ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до своїх базових обов’язків шляхом окреслення базових понять «мораль», «обов’язок» «ціннісне ставлення» у психолого-педагогічній літературі.

Деталі статті

Як цитувати
Тукач, І. (2013). Формування в дошкільників ціннісного ставлення до своїх базових обов’язків як психолого-педагогічна проблема. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 397-401. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3353
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

І. І. Тукач, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

асистент

Посилання

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко – [3-тє вид., випр.]. – К.: Світич, 2009. – 430 с.
2. Басюк Н. А. Формування почуття відповідальності у молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Басюк Наталія Анатоліївна. – К., 2005. – 21 с.
3. Бех І. Д. Виховання особистості: [у 2-х кн.]. – Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
4. Бєлєнька Г. Взаємозв’язок фізичного та інтелектуального розвитку дошкільника в процесі пізнання ним світу природи / Г. Бєлєнька // Наукові записки Тернопільського держ. пед. універ-ту. Серія: Педагогіка. – 2004. – No 4. – С. 55–58.
5. Гладких Л. П. Педагогические условия подготовки педагогов к духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук: 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» / Гладких Любовь Петровна. – Курск, 2005. – 19 с.
6. Елканов С. Б. Воспитание и самовоспитание ответственности у подростков: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук: 13.00.01 : «Общая педагогика, история педагогики и образования» / С. Б. Елканов. – М., 1971. – 21 с.
7. Жаворонко А. И. О воспитании ответственности у школьников / А.И. Жаворонков // Советская педагогика. – 1960. – No 3. – С. 39–45.
8. Зеньковский В. В. Психология детства / В. В. Зеньковский. – М. : ИЦ «Академия», 1996. – 225 с.
9. Ибрагимова Р. Н. Первые зачатки чувства долга у детей дошкольного возраста: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук: 13.00.08 : «Теория и методика профессионального образования» / Рената Ибрагимова. – Москва, 1952. – 18 с.
10. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: [наук.-метод. посіб.] / Наук. ред. О. Л. Кононко. – К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.
11. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): [навч. посіб. для вузів] / Олена Леонтіївна Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 255 с.
12. Короткий тлумачний словник української мови / уклад. Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, В. Л. Карпова та ін.; відп. ред. Л. Л. Гумецька. – К. : Рад. школа, 1978. – 296 с.
13. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: [учеб. для студ. вузов] / Валерия Сергеевна Мухина. – [5-е изд., стереотип.] – М. : ИЦ «Академия», 2000. – 456 с.
14. Перевалов В. Д. Обязанности человека и гражданина / В. Д. Перевалов // Теория государства и права. – М., 1995. – 654 с.
15. Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: [в 5 т.] / Г.В. Плеханов. – М. 1957. – Т.З. – 689 с.
16. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори: [у 2 кн.] / за ред. Є. І. Коваленко. – К. : Либідь, 2001. – 270 с.
17. Словарь по этике / под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. – М. : Политиздат, 1981. – 430 с.
18. Ушинський К. Д. Три елементи школи / Вибрані педагогічні твори: [у 2 т.] / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. школа, 1983. – Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки / за ред. О. І. Пискунова та ін. – 486 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.