Особливості моральної регуляції стосунків між учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ

Основний зміст статті

А. В. Федорович

Анотація

Федорович А. В. Особливості моральної регуляції стосунків між учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ.


У статті розкрито роль етики у професійній діяльності дошкільного педагога; висвітлено основні моральні принципи педагогічної взаємодії (оптимізму, громадянськості, гуманізму, законності, справедливості, гендерної рівності, незалежності, взаємоповаги, довіри, доброзичливості, тактовності); підкреслено значення внутрішнього прийняття моральних вимог вихователем.

Деталі статті

Як цитувати
Федорович, А. (2013). Особливості моральної регуляції стосунків між учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 402-407. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3354
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

А. В. Федорович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Васянович Г. Педагогічна етика: [навч.-метод. посібник] / Г. Васянович. – Львів : Норма, 2005. – 344 с.
2. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування: [навч. посіб.] / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 c.
3. Етичний кодекс українського педагога (проект) [Електорнний ресурс]. – / укладачі : Мовчан П. І., Березанська Н. І., Вдовиченко А. М., Тарасов О. М. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rmu.luguniv.edu.ua/img/ekup.pdf
4. Зязюн І. Педагогіка добра : ідеали і реалії: [навч.-метод. посіб.] / І. Зязюн. – К. : Вид-во МАУП, 2000. – 312 с.
5. Івах С. М. Методика співпраці дошкільних закладів з родинами: [навч. посіб.] / С. М. Івах, Т. І. Пантюк. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 145 с.
6. Кобрій О. Основи педагогіки : [навч. посіб.] / О. Кобрій. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 263 с.
7. Малахов В. А. Етика: курс лекцій : [навч. посіб.] / В. Малахов. – [4-те вид.]. – К. : Либідь, 2002. – 384 с.
8. Мовчан В. С. Етика : [навч. посіб.] / В. С. Мовчан. – К. : Знання, 2007. – 483 c.
9. Назаренко А. Сім’я і дошкільний заклад / А. Назаренко // Дошкільне виховання. – 1995. – No 8. – С. 10–11.
10. Наумчик В. Этика педагога: [учеб.-метод. пособ. для студ.] / В. Наумчик, Е. Савченко. – Минск : Университетское, 1999. – 216 с.
11. Педагогічна майстерність: [підручник] / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. Зязюна – [2-ге вид., допов. переробл.]. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.
12. Самойленко А. М. Морально- етичний портрет сучасного педагога / А.М. Самойленко // Наука та практика – 2007 : міжнародна науково-практична конференція : [зб. наук. пр.] (11 – 15 лютого 2007 року). – Полтава : Громадська асоціація «Аграрна наука та практика», 2007. – С. 216–220.
13. Султанова Н. В. Педагогічна мораль як чинник формування етичних переконань і потреб соціального педагога / Н. В. Султанова // Таврійський вісник освіти: науково-методичний журнал. – 2011. – No 4 (36). – С. 24–30.
14. Сухомлинський В. О. Лист про педагогічну етику / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в 5-ти томах / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1977. – С. 591–600.
15. Хоружа Л. Етична компетентність учителя як основа реалізації гуманістичної парадигми освіти / Л. Хоружа // Шлях освіти. – 2003. – No 3. – С. 27–33.
16. Шевченко Л. Практическая педагогическая этика: экспериментально-дидактический комплекс / Л. Шевченко. – М. : Собор, 1997. – 506 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.