Професійне ділове спілкування: становлення і розвиток поняття

Основний зміст статті

О. Ю. Зотова-Садило

Анотація

Зотова-Садило О. Ю. Професійне ділове спілкування: становлення і розвиток поняття.


У статті розкривається питання щодо становлення і розвитку поняття «професійне ділове спілкування», обґрунтовується його сутність, структура та специфіка вияву.

Деталі статті

Як цитувати
Зотова-Садило, О. (2013). Професійне ділове спілкування: становлення і розвиток поняття. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 436-441. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3362
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

О. Ю. Зотова-Садило, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

старший викладач

Посилання

1. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение: [учебное пособие]. – [2-е изд-е, испр.] / Ольга Абрамовна Баева. – Мн. : Новое знание, 2001. – 328 с.
2. Бодалев А. А. Психология общения. Избранные психологические труды / Алексей Александрович Бодалев. – М. : Институт практической психологии, Воронеж : НПО «Модек», 1996. – 256 с.
3. Большой словарь иностранных слов / [сост. Москвин А.Ю.]. – М. : Центрполиграф, 2003. – 815 с.
4. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. / Лев Семенович Выготский. – М. : Педагогика, 1983. – Т.3 : Проблемы развития психики. – 1983. – 368 с.
5. Дмитренко М. И. Деловое общение как феномен социальной действительности : дис. ... кандидата философ. наук : 09.00.03 / Дмитренко Мария Иосифовна. – Хар., 2005. – 161 с.
6. Етика ділового спілкування: [навчальний посібник] / [Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., ІщенкоТ.Д. та ін.]; за ред. Т.Б.Гриценко та ін. – К. : Ценр учбової літератури, 2007. – 344 с.
7. Етика та психологія ділових відносин: [навчальний посібник] / [Андрєєва Т.Є., Бутенко О.П., Опікунова Н.В. та ін.]; за ред. проф. Т.Є.Анрєєвої. – Харків : Бурун Книга, 2004. – 144 с.
8. Зельдович Б. З. Деловое общение: [yчебное пособие] / Борис Захарович Зельдович. – М. : Издательство «Альфа-пресс», 2007. – 456 с.
9. Ковнеров А. Е. Коммуникативная философия как одна из методологических основ профессиональной этики [Электронный ресурс] / А. Е.Ковнеров // Ноосфера і цивілізація : електронне наукове видання – Донецьк : 2008. – Вип.6 (9). – Режим доступу до журналу: http:// www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Niz/2008_9/Kovnerov.htm
10. Колтунова М. В. Язык и деловое общение : [учебное пособие] / Мария Викторовна Колтунова. – М. : Экономика, 2000. – 152 с.
11. Короткова Е. С. Психотехнологии общения менеджера : [учебное пособие] / Е.С. Короткова, О. С. Васильева. – Ростов-на-Дону, 2008. – 104 с.
12. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / Сергій Дмитрович Максименко, Валентин Олександрович Соловієнко. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.
13. Психология и этика делового общения: [учебник для вузов] / [под ред. проф. В. Н. Лавриненко]. – [4-е изд.]. – М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 415 с.
14. Рембач О. О. Формування культури ділового спілкування майбутніх міжнародників-аналітиків у ВНЗ: дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04 / Ольга Олександрівна Рембач. – Вінниця, 2005. – 369 с.
15. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления: [учебник] / Людмила Дмитриевна Столяренко. – [Изд-е 4-е]. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 2005. – 409 с.
16. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : підручник / Федір Іванович Хміль. – К. : «Академвидав», 2004. – 280 с.
17. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування: [навчальний посібник] / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – К: Вікар, 2003. – 223 с.
18. Cameron D. Gender and Language Ideologies // The Handbook of Language and Gender: scientific articles edited by Janet Holmes and Miriam Meyerhoff / Cameron Deborah. – Blackwell Publishing Ltd, 2003. – P. 447–468.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.