Ретроспективний огляд періодичного видання «Гуманізація навчально-виховного процесу» (1996–2000 рр.) з питань трудового та екологічного виховання учнів

Основний зміст статті

Л. А. Черкашина

Анотація

Черкашина Л. Ретроспективний огляд періодичного видання «Гуманізація навчально-виховного процесу» (1996–2000 рр.) з питань трудового та екологічного виховання учнів.


Статтю присвячено висвітленню питань трудового й екологічного виховання учнів навчальних закладів на сторінках фахового періодичного видання «Гуманізація навчально-виховного процесу» з 1996 р. по 2000 р. Автором здійснено аналіз праці педагогів з проблем усебічного і гармонійного розвитку особистості, наголошено на важливості екологічного виховання, зосереджено увагу на трудовому вихованні учнів як необхідному чиннику соціалізації особистості.

Деталі статті

Як цитувати
Черкашина, Л. (2013). Ретроспективний огляд періодичного видання «Гуманізація навчально-виховного процесу» (1996–2000 рр.) з питань трудового та екологічного виховання учнів. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 488-492. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3374
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

Л. А. Черкашина, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

асистент

Посилання

1. Глущенко А. Г. Необхідність як умова ефективності трудового виховання / А. Г. Глущенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : [зб. наук. праць упорядн.: Внукова І. П., Сипченко В. І.]. – Слов’янськ : СДПІ, 1996. – С. 16–18.
2. Домнич В. Г. Трудове виховання на народних традиціях – шлях до гуманізації освіти (на матеріалах іспанської народної педагогіки) / В. Г. Домнич // Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі : [наукові праці міжнар. наук.-практ.конф. (27–29 вересня 1999 року)]. – Слов’янськ : Слов’янський державний педінститут, 1999. – С. 3–16.
3. Євтух М. Б. Педагогічна діяльність та педагогічні погляди М. В. Гоголя / М. Б. Євтух, К. К. Потапенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : [наук.-метод зб. / за заг. ред. Легенького Г. І. та Сипченка В.І.]. – Вип. V. – Слов’янськ : ІЗМН-СДПІ, 1999. – С. 3–16.
4. Завгородня Т. К. Педагогічна журналістика західноукраїнських земель і проблеми шкільної дидактики (1918–1939 рр.) / Тетяна Костянтинівна Завгородня // Українська періодика : історія і сучасність : [доп. і повід. другої Всеукр. наук.-теорет. конф. 21–22 грудня 1994 р.; ред. кол.: М. М. Романюк та ін.]. – Львів; Житомир, 1994. – С. 88–90.
5. Ковальова О. В. Досвід соціального виховання в педагогічний спадщині С. Т. Шацького // Гуманізація навчально-виховного процесу : [наук.-метод зб. / за заг. ред. Легенького Г. І. та Сипченка В. І.]. – Вип. VІІІ. – Слов’янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. – С. 222 – 226.
6. Коновець О. Ф. Науково-просвітницька преса України ХІХ – перша третина ХХ ст. Історія. Теорія. Практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: спец. 07.00.10 – «Історія науки і техніки» / Олександр Федорович Коновець; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 39 с.
7. Кухта М. І. Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття 20–30-х років ХХ ст. (на матеріалах української педагогічної преси) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Марія Іванівна Кухта. – К., 1998. – 20 с.
8. Марченко Г. В. Позашкільна діяльність школярів Великої Британії з вивчення та збереження довкілля / Г. В. Марченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : [наук.-метод зб. / за заг. ред. Льогенького Г. І. та Сипченка В. І.]. – Вип. Х. – Слов’янськ : Видав. центр СДПУ, 2000. – С. 15 – 18.
9. Омельченко С. О. До питання трудового виховання учнів в умовах переходу до ринкової економіки / С. О. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : [наук.-метод зб.]. – Вип. ІІ. – Слов’янськ : СДПІ, 1997. – С. 31–33.
10. Сипченко В. І. Виховання морально-ціннісного ставлення до праці в умовах ринкових відносин / В. І. Сипченко, С. О. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць [упорядн.: Внукова І. П., Сипченко В. І.]. – Слов’янськ : СДПІ, 1996. – С. 18–21.
11. Чупилко Г. Р. Принцип гуманізації у трудовому вихованні підростаючого покоління / Г. Р. Чупилко // Гуманізація навчально- виховного процесу : [наук.-метод зб. / заг. ред. Легенького Г. І. та Сипченка В. І.]. – Вип. VІ. – Слов’янськ : ІЗМН-СДПІ, 1999. – С. 212–216.
12. Щука Г. П. Проблеми розвитку сільської школи в українській педагогічній пресі в 50–80-ті роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Галина Петрівна Щука; Луганський нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 20 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.