Стимулювання інтересу студентів економічних спеціальностей до вивчення іноземної мови

Основний зміст статті

І. С. Делик

Анотація

Делик І. С. Стимулювання інтересу студентів економічних спеціальностей до вивчення іноземної мови.


У статті обґрунтовано доцільність звернення до мотиваційної сфери студентів через запровадження спеціальних методів задля стимулювання стійкого пізнавального інтересу до навчання іноземної мови.

Деталі статті

Як цитувати
Делик, І. (2012). Стимулювання інтересу студентів економічних спеціальностей до вивчення іноземної мови. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 27-32. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3573
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

І. С. Делик, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

кандидат пед. наук, ст. викладач

Посилання

1. Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – М. : Логос, 1999. – 384 с.
2. Изард К. Э. Психология эмоций / Изард К. Э.; [пер. с англ.]. – СПб. : Питер, 2000. – 464 с.
3. Леонтьев А. А. Дискуссия о проблеме способностей / А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов // Вопросы психологии. – 2003. – No2. – С. 5–6.
4. Максименко С. Навчання, що виховує і розвиває / С. Максименко // Психолог. Спецвипуск. Психологія дидактики. – 2004. – (21/22). – С. 3–21.
5. Методика интенсивного обучения иностранным языкам /под ред. В. А. Бухбиндера и Г. А. Китайгородской. – К. : Вища школа, 1988. – 343 с.
6. Мотивация и мотивы / Е. Ильин. – Спб. : Питер, 2003. – 512 с.
7. Настольная книга учителя иностранного языка: [справочно-метод. пособие]. – М. : АСТ : Астрель, 2004. – 446 с.
8. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс [учебн. для студентов пед. вузов: В 2 кн.] / И. П. Подласый. – М. : ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1 : Общие основы в процессе обучения. – 576 с.
9. Романова Г. М. Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів : автореф, дис. на здобуття наук. ступ. кандидата пед. наук / Романова Г. М. – Київський національний економічний університет. – К., 2003. – 20 с.
10. Стрельніков В. Ю. Критерії технологій навчання, орієнтованих на розвиток особистості / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання. – 2002. – Випуск 35.– С. 243–250.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.