Роль навчальних дисциплін у формуванні саморефлексії майбутніх педагогів

Основний зміст статті

Л. М. Кравець

Анотація

Кравець Л. М. Роль навчальних дисциплін у формуванні саморефлексії майбутніх педагогів.


У статті з’ясовано поняття педагогічних технологій, використання яких здійснюється на засадах гуманістичного підходу до формування особистості студентів ВНЗ економічного профілю. Визначено основні проблеми їх номінального використання в навчально-виховному процесі.

Деталі статті

Як цитувати
Кравець, Л. (2012). Роль навчальних дисциплін у формуванні саморефлексії майбутніх педагогів. Освітній вимір, 34, 85-95. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3582
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Л. М. Кравець, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Боришевський М. Й. Моральна саморегуляція поведінки особистості: понятійний апарат / М. Й. Боришевський. – К. : ІПАПН України, 1993. – 23 с.
2. Выготский Л. С. Собрание починений: в 6 т. / Лев Семенович Выготский; гл. ред. А. В. Запорожец. – М. : Педагогика, 1983. − Т. 3 : История развития высших психических функций. – 1984. – 369 с.
3. Главацька О. Л. Основи самовиховання особистості : [навч.-метод. посібн.] / О. Л. Главацька. – Тернопіль : Кондор, 2008. – 206 с.
4. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 2005. – 343 с.
5. Колышева Т. А. Подготовка учителя музыки к профессионально-личностной рефлексии в системе высшего педагогического образования: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / Т. А. Колышева. – М., 1997. – 51 с.
6. Мудрик А. В. Учитель: мастерство и вдохновение / Анатолий Викторович Мудрик. – М. : Просвещение, 1981. – 159 с.
7. Педагогічна майстерність / за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа. – 349 с.
8. Сластёнин В. А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Сластёнин, Л. С. Подымова. - М. : ИЧП «Изд-во Магистр», 1997. - 224 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.