Формування професійної спрямованості майбутніх екологів

Основний зміст статті

В. А. Кулько

Анотація

Кулько В. А. Формування професійної спрямованості майбутніх екологів.


У статті розглядається питання формування професійної спрямованості майбутніх фахівців. На основі наукових досліджень учених проаналізовано сутність поняття «спрямованість особистості» та розглянуто структуру професійної спрямованості особистості. Зроблено спробу дослідити основні компоненти професійної спрямованості майбутніх екологів.

Деталі статті

Як цитувати
Кулько, В. (2012). Формування професійної спрямованості майбутніх екологів. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 95-102. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3583
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

В. А. Кулько, Дніпропетровський державний аграрний університет

ст. викладач

Посилання

1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М. : Педагогика, 1986. – С. 139.
2. Гринько О. В. Развитие субъекта профессионального самоопределения в процессе обучения в школе и в вузе : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / О. В. Гринько. – Пятигорск, 2006. – 20 с.
3. Жаркеева А. М. Формирование профессиональной направленности студентов технических вузов на материале русского языка : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / А. М. Жаркеева. – Туркестан, 2010. – 22 с.
4. Зінченко В. О. Формування професійної спрямованості студентів економічних спеціальностей на початковому етапі навчання : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04/ В. О. Зінченко. – Луганськ, 2008. – 20 с.
5. Кунц Л. И. Особенности профессионального становления студентов / Л. И. Кунц; [под науч. ред. О. А. Белобрыкиной, О. А. Шамшиковой] // Проблемы психологии мотивации: По материалам науч.-практич. конф. – НГПУ : Новосибирск, 2005. – С. 84–218.
6. Платонов К. К. Структура и развитие личности / К. К. Платонов. – М. : Наука, 1986. – 254 с.
7. Рейнвальд Н. И. Психология личности / Н. И. Рейнвальд. – М. : РУДН, 1987. – 134 с.
8. Сподін Л. А. Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. А. Сподін. – Київ, 2001. – 20 с.
9. Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П. М. Якобсон. – М. : ЛГПИ, 1969. – С. 23–45.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.