Етапи створення модуля автоматизованої системи підтримки наукових досліджень при підготовці екологів

Основний зміст статті

Р. О. Тарасенко
С. М. Гаріна

Анотація

Тарасенко Р. О., Гаріна С. М. Етапи створення модуля автоматизованої системи підтримки наукових досліджень при підготовці екологів.


У статті обґрунтовано необхідність розробки і застосування модулів автоматизованих систем підтримки наукових  досліджень при підготовці екологів. Наведено варіант реалізації модуля такої системи при визначенні якості води. Відзначено особливості побудови цього модуля з використанням програмного пакету MathCAD.

Деталі статті

Як цитувати
Тарасенко, Р., & Гаріна, С. (2012). Етапи створення модуля автоматизованої системи підтримки наукових досліджень при підготовці екологів. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 133-141. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3589
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографії авторів

Р. О. Тарасенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат техн. наук

С. М. Гаріна, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат техн. наук

Посилання

1. Гаріна С. М. Оптимізація алгоритмів оцінювання якості води джерел сільськогосподарського водопостачання: [монографія] / С. М. Гаріна, Р. О. Тарасенко, В. А. Копілевич. – К. : ТОВ «Алефа», 2011. – 244 с. 2. Лисьев Г. А. Автоматизированная система поддержки научных исследований в области экономики образования / Г. А. Лисьев // Интеллектуальные системы (AIS’08) и Интеллектуальные САПР (CAD’08): труды VIII Междунар. науч.–техн. конф. (Россия, Геленджик-Дивноморское, 3-9 сент. 2008 г.). – М. : Физматлит, 2008. – Т.1. – С. 280 – 285.
3. Семенова И. И. Развитие автоматизированных систем поддержки научных исследований / И. И. Семенова // Современные информационные технологии и ИТ-образование: сборник трудов IV Междунар. науч. – практ. конф. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://2009.it-edu.ru/docs/Sekzii_45/ 24r_Semenova_1257006355734795.doc (дата обращения: 6.01.2010).
4. Измайлов В. Г. Компьютерная поддержка подготовки социологов и проведения полевых исследований в социологии / В. Г. Измайлов, М. Ю. Озерова, А. Л. Трейбач // Математика. Компьютер. Образование: сборник трудов XVI Междунар. конф. (г. Пущино, Московская область, 19-24 янв. 2009 г.); под общей ред. Г. Ю. Ризниченко. – Ижевск : Научно-изд. центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2009. – С. 189–198.
5. Гаврилов С. Е. Распределенная информационная система поддержки научно-образовательного процесса с обеспечением удаленного доступа к информационным и техническим ресурсам / С. Е. Гаврилов, Е. Д. Жиганов, С. А. Кипрушкин, С. Ю. Курсков, А. Д. Хахаев // Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и инновации: материалы докладов II Межвуз. науч.-метод. конф. (Петрозаводск, 26-28 мар. 2003 г.). – Петрозаводск : Изд. ПетрГУ, 2003. – С 46 – 47.
6. Фомичев Н. И. Автоматизированные системы научных исследований: [учеб. пособ. для студ. физ. ф-та] / Н. И. Фомичев. – Ярославль : Ред.-издат. отдел ЯГУ, 2001. – 112 с.
7. Виноградова Н. А. Научно-методические основы построения АСНИ / Н. А. Виноградова, А. А. Есюткин, Г. Ф. Филаретов. – М. : МЭИ, 1989. – 84 с.
8. ДСТУ 4808:2007. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 36 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.