Психолого-педагогічні аспекти розвитку професійної творчості студентів

Основний зміст статті

О. В. Тарасова

Анотація

Чувасова Н. О. Психолого-педагогічні аспекти розвитку професійної творчості студентів.


У статті подано теоретичний огляд і аналіз наукової літератури з проблеми розвитку професійної творчості в сучасній психології, визначено психолого-педагогічні засади та перспективи розвитку професійного мислення у студентів.

Деталі статті

Як цитувати
Тарасова, О. (2012). Психолого-педагогічні аспекти розвитку професійної творчості студентів. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 141-148. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3590
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

О. В. Тарасова, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат психол. наук

Посилання

1. Валиуллина Г. Г. Возрастно-половые особенности развития профессионального мышления студентов: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук: спец. 19.00.13 «Психология развития,
акмеология» / Г. Г. Валиуллина. – Астрахань, 2007. – 27 с.
2. Джелілова Л. Р. Психологічні особливості розвитку професійного мислення у майбутніх учителів початкової школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Джелілова Л. Р. – Одеса, 2008. – 19 с.
3. Костюк Г. С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие / Г. С. Костюк [под ред. Л. Н. Проколиенко]; [сост. В. В. Андриевская, Г. А. Балл, А. Т. Губко, Е. В. Проскура]. – К. : Радянська школа,
1989. – 608 с.
4. Климов Е. А. Путь в профессию / Е. А. Климов. – Л. : Лениздат, 1974. – 190 с.
5. Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования / С. Л. Рубинштейн. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 147 с.
6. Теплов Б. М. Избранные труды: в 2 т. / Б. М. Теплов. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 1. – 328 с.
7. Ягупова О. В. Особливості розвитку практичного мислення майстрів виробничого навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.03 «Психологія праці; інженерна психологія» / О. В. Ягупова. – Харків, 2009. – 20 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.