Нові теоретико-методологічні підходи до організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення спеціальної теорії відносності

Основний зміст статті

О. А. Коновал
Т. І. Туркот

Анотація

Коновал О. А., Туркот Т. І. Нові теоретико-методологічні підходи до організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення спеціальної теорії відносності.


Автори статті пропонують засоби удосконалення самостійної роботи студентів на засадах принципів бінарності, альтернативності, синергетизму, інтеграції, індивідуально-диференційованого підходу, розвитку педагогічної рефлексії, забезпечення оптимального взаємозв’язку з інформаційно-освітнім середовищем ВНЗ. У роботі висвітлюються логіка та особливості організації самостійної роботи майбутніх учителів фізики при вивченні спеціальної теорії відносності.

Деталі статті

Як цитувати
Коновал, О., & Туркот, Т. (2012). Нові теоретико-методологічні підходи до організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення спеціальної теорії відносності. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 256-266. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3607
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографії авторів

О. А. Коновал, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

доктор пед. наук, професор

Т. І. Туркот, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Акоста В. Основы современной физики / В. Акоста, К. Кован, Б. Грэм. – М. : Просвещение, 1981. – 490 с.
2. Буряк В. К. Активность и самостоятельность учащихся в познавательной деятельности / В. К. Буряк // Педагогика. – 2007. – No8. – С. 71 – 77.
3. Коновал О. А. Теоретичні та методичні основи вивчення електродинаміки на засадах теорії відносності: [монографія] / О. А. Коновал : Міністерство освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 19–32.
4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – С. 308–345.
5. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект : [монографія] / О. В. Малихін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 307 с.
6. Палеха Ю. І. Основи психології та педагогіки : [навч.-метод. посібн.] / Ю. І. Палеха, В. І. Герасимчук, О. М. Шиян. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 164 с.
7. Солдатенков М. М. Теоретико-методологічні основи розвитку самостійної пізнавальної діяльності майбутнього вчителя : автореф. на здобуття наук. ступеня доктора пед. Наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. М. Солдатенко. – К., 2007. – 47 с.
8. Туркот Т. И. О принципах обучения психодидактике физики : материалы региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы качества педагогического образования» / Т. И. Туркот.– Новосибирск : НГПУ, 2004. – С. 251–252.
9. Холтон Дж. Эйнштейн и «решающий» эксперимент / Дж. Холтон // Успехи физических наук. – 1971. – Т. 104. – Вып. 2. – С. 297–316.
10. Шаталов А. А. Диагностика когнитивных стилей деятельности учащихся / А. А. Шаталов, В. В. Афанасьев, И. В. Афанасьев, Е. А. Гвоздева, А. А. Печерина // Образовательные технологии. – 2008. – No 1. – С. 65–71. 11. Pelley H.
Fetelligence, Cognitive stules and brain lateralization // International Journal of Psychology, 20 (1985), – p. 445–464.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.