Проектування експертної системи "моніторинг ринку праці" для формування державного замовлення на підготовку фахівців

Основний зміст статті

А. В. Нєлєпова
Н. Т. Тверезовська

Анотація

Нєлєпова А. В., Тверезовська Н. Т. Проектування експертної системи "моніторинг ринку праці" для формування державного замовлення на підготовку фахівців.


Здійснено теоретико-методологічний аналіз складових ринку праці, проаналізовано взаємозв’язок професійної освіти та становлення людського капіталу, визначено політику реалізації системи управління якістю підготовки фахівців, визначено вимоги до сучасного фахівця, висвітлено складові експертної системи «Моніторинг ринку праці», вивчено питання державного замовлення на підготовку фахівців.

Деталі статті

Як цитувати
Нєлєпова, А., & Тверезовська, Н. (2012). Проектування експертної системи "моніторинг ринку праці" для формування державного замовлення на підготовку фахівців. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 287-295. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3612
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографії авторів

А. В. Нєлєпова, Миколаївський державний аграрний університет

кандидат пед. наук

Н. Т. Тверезовська, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор пед. наук, професор

Посилання

1. Википедия «Свободная энциклопедия» / [Електронний ресурс].–Режим доступу до словника: http://ru.wikipedia.org/wiki / Человеческий капитал.
2. Википедия «Свободная энциклопедия» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника: http://ru.wikipedia.org/wiki / Трудовые ресурсы
3. Деккушев Р. Б. Организационнно-экономические отношения и процессы государственного регулирования воспроизводства трудовых ресурсов депресивных территорий : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. н. : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (економика труда)» / Деккушев Р. Б. – Ростов-на-Дону, 2012. – 27 с.
4. Добряк П. В. Проектирование информационных систем в рамках объединенного объектно-реляционного подхода : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. тех. н. : спец. 05.13. 21 «Системы
автоматизации проектирования (по отраслям)» / Добряк П. В. – Екатеринбург, 2007. – 27 с.
5. Идиатуллин А. Р. Инструментарий проектирования информационно-аналитических систем управления на основе онтологических моделей и методов формализованного представления предметной области организации: автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» / Идиатуллин А. Р. – М., 2011. – 27 с.
6. Избачков Ю. С. Информационные системы: учебник для вузов / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. – СПб. : Питер, 2006. – 656 с.
7. Информационные системы в економике: учебник для вузов. / [под ред. Г. А. Титоренко]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 463 с.
8. Калинина В. В. Проектирование информационно-аналитической системы мониторинга регионального рынка труда: автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.13 «Математические и нструментальные методы экономики» / Калинина В. В. – М., 2006. – 26 с.
9. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: учебное пособие / [под ред. А. П. Егоршина]. – Н. Новгород : НИМБ, 2001. – 624 с.
10. Нечипоренко О. А. Проектирование информационных систем с использованием метода основанного на прецедентах : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.13.01 «Автоматизированные системы управления – Проектирование – Автоматизация» / Нечипоренко О. А. – Краснодар, 2003. – 27 с.
11. Палиця О. Моніторинг ринку праці як складова системи державної діагностики попиту та пропозиції робочої сили / О. Палиця // Наукові праці МАУП. – 2010. – Вип. 1(24). – С. 83–89.
12. Пинтаева М. Ю. Развитие инфраструктуры рынка труда в регионе : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)» / Пинтаева М. Ю. – М., 2009. – 28 с.
13. Сарычева Т. В. Статистический анализ и прогнозирование состояния рынка труда Республики Марий Эл : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Сарычева Т. В. – М., 2006. – 27 с.
14. Система госзаказа неэффективна // Счетная палата: [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.osvita.ua/vnz/news/26597/
15. Ситник В. Ф. Інформаційні системи і технології в економіці / В. Ф. Ситник. – К., 2002.
16. Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки від 01.02.2012 No 45/2012 / [Електронний ресурс] http://zakon2.rada.gov.ua/ : Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/45/2012#n7.
17. Страшная тайна госзаказа [Електронний ресурс]// «Зеркало недели. Украина». – No33, 16 сентября 2011 / Л. Суржик, О. Онищенко. – Режим доступу:http://zn.ua/EDUCATION/strashnaya_tayna_goszakaza-87981.html.
18. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 187 с.
19. Тимченко В. В. Системы менеджмента качества в образовании / В. В. Тимченко, С. Ю. Трапицын, М. В. Жарова. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – 170 с.
20. Чун Чже Вон. Рынок труда и трудовая миграция в России в контексте глобализации : автореф. дис. ... канд. соц. наук: спец. 22.00.03 «Экономическая социология и демография» / Чун Чже Вон. – М., 2008. – 28 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.