Принцип ступеневості в сучасній методичній підготовці майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін

Основний зміст статті

А. М. Старєва

Анотація

Старєва А. М. Принцип ступеневості в сучасній методичній підготовці майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін.


Автор актуалізує проблему ступеневої методичної підготовки вчителя суспільствознавчих дисциплін в контексті напрацювання нової нормативно-правової бази в галузі вищої педагогічної освіти України. Висловлює думку щодо важливості врахування принципу ступеневості у формуванні змісту освітньо-кваліфікаційних рівнів та модернізації навчальних планів і оновленні робочих програм.

Деталі статті

Як цитувати
Старєва, А. (2012). Принцип ступеневості в сучасній методичній підготовці майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 305-314. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3614
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

А. М. Старєва, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат пед. наук, доцент, директор

Посилання

1. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / упоряд. : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін.; МОН України. – К. – Тернопіль : «Економічна думка»
ТАНГ, 2003. – 60 с. – (Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір).
2. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти / Я. Я. Болюбаш. – К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.
3. Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. № 285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. № 28-р. // Інформаційний вісник «Вища освіта».–2003. – № 10. – 82 с.
4. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (друге видання) / Нац. акад. пед. наук України; [авт.: В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, М. І. Бурда та ін.; редкол.: В. Г. Кремень (голова),
В. І. Луговий (заст. голови), В. М. Мадзігон (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В. Г. Кременя. – К. : Пед. думка, 2011. – 304 с. – Бібліогр.: с. 149 – 167. – (До 20-річчя незалежності України).
5. Про вищу освіту: Закон України від 26.12.2002 р. No 2984-ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 20. – 134 с.
6. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України: Постанова Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacii-doc81930.html
7. Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнями спеціаліста і магістра: Постанова Кабінету Міністрів України № 787 від 27.08. 2010 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
8. Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів від 20 січ. 1998 р. № 65 // Нормативно-правові документи з питань вищої освіти [Текст] : законы и законодательные акты / Уклад.: Т. Дудник, Т. Іщенко, Н. Хоменко, за ред. Я. Я. Болюбаша. – К. : [б. и.], 2004. – 304 с.
9. Про освіту: Закон України від 23.03.1996 р. № 100/96–ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1996. – № 21. – С. 253 – 278.
10. Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. No 507. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
11. Про ратифікацію Конвенції кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні: Закон України від 03.12.1999 р. № 1273-XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
12. Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. Офіційне видання. – К. : Видавничий дім «Букрек», 2011. – 32 с.
13. Цільова комплексна програма «Вчитель» // Освіта України. – 1996. – № 64.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.