Зміст понять "компетенція" і "компетентність" у працях сучасних педагогів

Основний зміст статті

С. В. Бас

Анотація

Бас С. В. Зміст понять "компетенція" і "компетентність" у працях сучасних педагогів.


В статті проаналізовано поняття «компетентність» та «компетенція», їх види та структура.

Деталі статті

Як цитувати
Бас, С. (2012). Зміст понять "компетенція" і "компетентність" у працях сучасних педагогів. Освітній вимір, 34, 416-424. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3632
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про
Біографія автора

С. В. Бас, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

викладач

Посилання

1. Кудрявцев Л. Д. Современная математика и ее преподавание / Л. Д. Кудрявцев. – М. : Наука, 1985. – 170 с.
2. Гнеденко Б. В. О специальных курсах и семинарах естественно-научного и прикладного характера / Б. В. Гнеденко // Сборник научно-методических статей по математике. – Вып. 15: [науч.-метод. пособие] / под ред. В. А. Ильина. – М. : Высшая школа, 1988. – С. 4–9.
3. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
4. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К. : «К.І.С.», 2003. – С. 13–41.
5. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти / Постанова кабінету міністрів № 1392 від 23 листопада 2011р. // Математика в школах України, 2012. – No 6(342). – С. 2–9.
6. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос» – 2002. – 23 апреля. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm.
7. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. – К. : «К.І.С.», 2004. – С. 64–70.
8. Дахин А. Н. Компетенция и компетентность : сколько их у российского школьника / Дахин А. Н. // Народное образование. – 2004. – №4. – С. 136 – 144.
9. Бібик Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н. М. Бібик// Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. – К. : «К.І.С.», 2004. – С. 45 – 50.
10. Бондар С. П. Термінологічний аналіз понять «компетенція» і «компетентність» у педагогіці : сутність та структура / Світлана Бондар // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10. – № 2. – С. 93–99.
11. Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М. Головань // Вища освіта України. – 2008. – No3. – С. 23 – 30.
12. Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій: дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання інформатики» / Раков Сергій Анатолійович. – Харків, 2005. – 526 с.
13. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах: дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання інформатики» / Триус Юрій Васильович. – Черкаси, 2005. – 649 с.
14. Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста / Ю. Г. Татур // Высшее образование сегодня. – 2004. – №3. – С. 20 – 26.
15. Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу в вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2 (63). – С. 13 – 25.
16. Конкевич С. В. Реализация компетентностного подхода в образователь-ном пространстве Центрального района Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] / С. В. Конкевич, И. В. Лысакова // Учитель российской школы – ключевая фигура модернизации образования. – Режим доступа: http://www.modern-obraz08.narod.ru/ Works/Konkevich.html.
17. Рыжаков М. В. Государственный образовательный стандарт основного общего образования (теория и практика) / М. В. Рыжаков. – М. : Педагогическое общество России, 1999. – 544 с.
18. Словарь иностранных слов / зав. ред. В. В. Пчелкина. – М. : Рус. яз., 1988. – 624 с.
19. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь : Перун, 2004. – 1440 с.
20. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Б. Шапар – Х. : Прапор, 2007. – 640 с.
21. Економічна енциклопедія : у 3 томах. Т. 1 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2000. – 864 с.
22. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С», 2004. – 112 с.
23. Sussman G. J. Scheme : An Interpreter for Extended Lambda Calculus / Gerald Jay Sussman, Guy L. Steele, Jr. // MIT Artificial Intelligence Memo 349. – December 1975. – Cambridge : MIT, 1975.
24. Зверев И. Д. Межпредметные связи в современной школе [Текст] / И. Д. Зверев, В. Н. Максимова. – М. : Педагогика, 1981. – 160 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.