Технологія організації компетентнісного підходу в контексті вищої освіти

Основний зміст статті

Л. А. Бондар

Анотація

Бондар Л. А. Технологія організації компетентнісного підходу в контексті вищої освіти.


У статті обґрунтовано концептуальні підходи до розроблення технології організації самостійної роботи студентів-філологів в умовах сучасної університетської освіти, інтерпретовано в прагматичний аспект види самостійної роботи в контексті дидактичного процесу вищої школи.

Деталі статті

Як цитувати
Бондар, Л. (2012). Технологія організації компетентнісного підходу в контексті вищої освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 424-430. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3633
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про
Біографія автора

Л. А. Бондар, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

доцент

Посилання

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: [навч. посіб.] / А. М. Алексюк. – К. : ІСДО, 1993. – 220 с.
2. Болонський процес: Нормативно-правові документи / укладачі: З. І. Тимошенко, І. Г. Оніщенко, А. М. Грехов, Ю. І. Палеха. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 102 с.
3. Володько В. М. Самостійна пізнавальна діяльність студентів: [метод. рекомен.] / В. М. Володько, І. С. Дмитрик, Т. В. Іванова. – К. : ІСДО, 1993. – 52 с.
4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
5. Журавська Л. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у вищих закладах освіти / Л. Журавська // Освіта і управління. – 1999. – № 2. – С. 105–115.
6. Зязюн І. А. Неперервна освіта як основа соціального поступу // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : [зб. наук праць : у 2-х ч.] / упор. : Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко Б. В., Бабин І. І. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2004. – 202 с.
7. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний редактор В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
8. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение / В. А. Козаков. – К. : Вища школа, 1990.
9. Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность учащихся / П. И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1981. – 78 с.
10. Сисоєва С. О. Інформаційна компетентність фахівця: теорія та практика формування : [навч.-метод. посіб.] / С. О. Сисоєва, Н. В. Баловсяк. – Чернівці : Технодрук, 2006. – 208 с.
11. Ужик В. О. Педагогічні основи організації самостійної роботи студентів / В. О. Ужик. – К. : Вища школа, 1981. – 23 с.
12. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій : [навч. посіб.] / А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2005. – 208 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.